Sotning

Vännäs kommun utgör ett sotningsdistrikt och bedrivs i entreprenadform.

VB Sot Aktiebolag (Vännäs-Bjurholm Sotarn AB)

Kontakt: Patrik Johansson
Tel: 0935-53 27 80
Mobil: 070-999 25 14
E-post: vbsotab[at]gmail.com

Umevägen 54
911 31 VÄNNÄS
559203-0125

Egen sotning

Kommunen får ge tillstånd till fastighetsägare att rensa/sota sin egen anläggning om arbetet kan genomföras på betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Detta innebär att kommunen bara får tillåta fastighetsägaren att sota själv om den enskilde fastighetsägaren kan visa att det görs på ett betryggande sätt.

Det finns dock inget som säger att din ansökan om egensotning blir godkänd även om den kan göras på ett betryggande sätt. Om kommunen avslår en ansökan kan beslutet överklagas till länsstyrelsen.

Intyg

En fastighetsägare som vill utföra sotning själv måste styrka och intyga att hen kan arbeta på tak och har tillräcklig kunskap för att utföra rensningen på ett godtagbart sätt. Det är kommunen som bestämmer hur detta ska ske.
Till ansökan bifogas kopia av senaste brandskyddsprotokollet från skorstensfejarmästaren.

Prövning

I Vännäs kommun är det räddningschefen som prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för att få rensa själv. Fastighetsägaren som utför rensningen ska dokumentera när rensning har skett. Dokumentation kontrolleras sedan i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Tillstånd/ansökan

Tillståndet är tidsbegränsat och gäller cirka fyra år varefter en ny ansökan/prövning ska ske.

Föreskrifter vid egen sotning:

  1. Tillstånd att rengöra (sota) gäller endast angiven fastighetsägare.
  2. Brandskyddskontroll skall ske enligt Plan och miljönämndens fastställda frister. Kontrollen ska utföras av kommunen anvisad sotare.
  3. Fastighetsägaren ska skaffa sig nödvändig kunskap om eldningsanläggningen.
  4. Fastighetsägaren ska iaktta de sotningsfrister som fastställts av kommunen. Se bilaga
  5. Fastighetsägaren ska se till att godkänd takutrustning finns på fastigheten och utan anmärkningar.
  6. Fastighetsägaren ska föra bok över de genomförda sotningarna.
  7. Beslutet gäller tillsvidare.
  8. Tillståndet för rengöra/sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontrollen visar sig att sotningen inte på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.
  9. Detta tillstånd upphör att gälla om fastigheten byter ägare.
  10. Fastighetsägaren ska meddela Skorstensfejarmästaren vid ev ägarbyte. Sotaren kan, om så önskas ge en grundläggande utbildning/information beträffande den egna eldningsanläggningen mot en skälig ersättning. Vidare kan han ge råd om lämplig rengöringsutrustning.