Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Överklaga beslut, plan- och bygglagen

Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov, marklov och rivningslov kan överklagas av grannar och sakägare som har intressen i ärendet.

Hur du överklagar till Länsstyrelsen

Tala om vilket beslut du vill överklaga genom att ange beslutets datum, diarienummer och paragraf (i förekommande fall). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stödjer din uppfattning. Lämna in eller skicka överklagandet till plan- och miljönämnden, dvs de som har beslutat i ärendet.

För att ett överklagande ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till plan- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag då du tog del av beslutet. Om ditt överklagande kommer inom rätt tid skickas handlingarna vidare till Länsstyrelsen, om plan- och miljönämnden inte själva ändrar beslutet på det sätt som du har begärt. Kom ihåg att underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart, kontakta oss på Miljö- och byggavdelningen på telefon 0935–140 00.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25:e Maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige. Lagen, som bygger på ett EU-direktiv, syftar till att skydda privatpersoner så att den personliga integriteten inte kränks vid behandling av ens personuppgifter(GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen "PuL" när den infördes).

Plan- och miljönämnden är ansvarig för den behandling av personuppgifter som vi utför vid ärendehantering. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgiften gäller informeras om hur uppgifterna behandlas.

Beviljade lov som påverkar er fastighets taxeringsvärde rapporteras med personuppgifter till Skattemyndigheten.

De personuppgifter som lämnas på ansökningsblanketter till Plan- och miljönämnden kommer att lämnas ut till Statistiska Centralbyrån för statistiska ändamål samt till ByggSverige AB för direkt marknadsföring. Den som inte vill att sina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmäla det till Plan- och miljönämnden.