Attefallsåtgärder

Vissa byggåtgärder kräver inte bygglov men är anmälningspliktiga, så kallade attefallsåtgärder.

Då behöver du göra en anmälan

1. Uppförande av en komplementbyggnad

30 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

  • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
  • får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

  • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

  • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.
    får omfatta högst halva takfallet.
  • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

4. Inredning av ytterligare en bostad

  • Gäller för enbostadshus, inte komplementbostadshus.

Friggebodar

Du behöver inte söka bygglov eller anmäla bygge av en friggebod. Friggebodens storlek får inte överskrida 15 kvm.

Du får bygga både en friggebod på 15 kvm och en större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 30 kvm. Komplementsbyggnaden är en Attefallsbyggnad och den behöver du anmäla till kommunen.

Startbesked

Innan du börjar bygga behöver du ha ett startbesked från Plan- och miljönämnden. Innan du får startbesked ska plan- och miljönämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande, bland annat för konstruktion och brandsäkerhet.

Blankett för anmälan

För att kunna pröva ärendet behövs att en ifylld anmälningsblankett skickas in till kommunen tillsammans med samma typ av ritningar som krävs vid en bygglovsasökan. Blankett hittar du i vår portal för självservice och e-tjänster. Länk i listan nedan.

Marginell förändring av ansökningsprocessen

Någon större förenkling av bygglovsprocessen innebär inte ansökan om attefallsåtgärderna. Förenklingen ligger främst i möjligheten att åtgärderna får avvika från detaljplanen och att grannar inte har samma rätt att överklaga som vid bygglovsärenden. Precis som vid bygglovsansökan tas avgift ut för att handlägga anmälan.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med miljö- och byggavdelningen om du planerar att bygga nytt för att få reda på vad som gäller för din fastighet och vilka handlingar du ska lämna in till kommunen.