Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ansvar för gator och vägar

Inom kommunen finns två ansvariga huvudmän för gator och vägar, Trafikverket och Vännäs kommun. Kommunens ansvar omfattar ca 63 km kommunala gator och gång-och cykelvägar samt 110 km enskilda statsbidragsberättigade vägar i 45 byar.

Trafikverket ansvarar för huvudstråken Fällforsvägen, Umevägen, Hembergsleden, Pengsjövägen och Östra Järnvägsgatan med tillhörande gång och cykelvägar. Övriga gator inom tätorten sköter Vännäs kommun.

Trafikstrategi 2016

2016 togs en trafikstrategi för Vännäs kommun fram. Trafikstrategins huvudsyfte är att peka ut riktningen för trafikens utveckling i det framtida Vännäs.

Trafikstrategin ska bidra till att uppnå ett hållbart, säkert och effektivt trafiksystem. Vännäs kommuns vision, översiktsplan och trafikstrategi ger tillsammans verktyg för att skapa en samlad och långsiktig strategi. Det behövs för att klara de utmaningar inom trafikområdet som kommunen står inför ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs kommunens trafikstrategi under sidan Planer, styrdokument och lagar under T.