Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Cykel- och gångvägar

Inom tätorterna Vännäs och Vännäsby finns drygt 15 km kommunala och drygt 5 km statliga gång- och cykel- vägar. Gång- och cykelväg finns även mellan Vännäs och Vännäsby.

Det finns inga uppgifter om antalet gående eller cyklister längs gång- och cykelvägnätet. Den största trafiken av oskyddade trafikanter bedöms vara i Vännäs och Vännäsbys centrum.

Trafikregler för gemensamma gång- och cykelbanor

På gemensamma gång- och cykelbanor ska du som är cyklist cykla på höger sida och du som är gående ska gå på Vänster sida.

Gående

Du som promenerar är gående. Men också andra trafikanter betraktas som gående, till exempel de som åker spark, rullskidor och rullskridskor. Trafikreglerna gäller för alla trafikanter.

Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana eller gångväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken.

Här är de viktigaste trafikreglerna för dig som är gående:

 • Använd gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
 • Gå om möjligt längst till vänster i din färdriktning, när du använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana.
 • Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart, ska du färdas på höger sida om det är lämpligare.
 • Korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning, och utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.
 • När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
 • Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det.
  Bär reflex så syns du i mörker!

Att bära reflexer när det är mörkt ute är ett enkelt och billigt sätt att minska risken att bli påkörd. Placera reflexerna långt ner på ben och armar, då syns de bäst.

Hållbara korta resor - fler ska ha möjlighet att cykla och gå

En ökning av andelen resor till fots och med cykel är en viktig del i att främja ett hållbart transportsystem. Ett trafiksystem utformat för gående och cyklisters behov inbjuder till vardagsmotion och främjar invånarnas hälsa. Framförallt bland resor inom och mellan tätorterna finns potential till en ökning av gående och cyklister.

Genom att välja att gå och cykla istället för att ta bilen lever människor ett aktivare och hälsosammare liv samtidigt som miljöpåverkan från trafiken minskar och kommunkärnan blir mer levande.

Cykelstråk ska ha en gen sträckning och god framkomlighet. Det ska vara enkelt att hitta rätt väg och det ska vara enkelt att förstå var man får eller inte får cykla. Då hastigheterna överstiger 30 km/h bör cykelbanor vara separerade från biltrafiken för att få god trafiksäkerhet.

Det ska finnas bra cykelparkeringar, dessa ska vara upplysta, säkra och ha tillräckligt med plats. Vid stora målpunkter ska de ha tak. Åtgärder som uppmuntrar till cykling har potential att öka cykeltrafiken i kommunen.

Mål

Andelen resor till fots och med cykel inom och mellan Vännäs och Vännäsby ska öka. Detta ska uppnås genom att:

 • Det kommunala cykelvägnätet ska utökas och förbättras.
 • Kommunen ska verka för ett utökat gång- och cykelvägnät längs statliga vägar.
 • Gång- och cykelvägar utformas för hög framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet och trivsel.
 • Ordna fler cykelparkeringar. Vid utvalda målpunkter ska de ha tak.
 • Drift och underhåll ska skötas så att gående och cyklister känner sig prioriterade året om.
 • Stimulera viljan att gå och cykla genom attitydpåverkan och information.