Skolor och förskolor

Inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritids är viktig för våra barn och ungdomar som tillbringar mycket tid inomhus.

Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.

Plan- och miljönämnden ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Anmälan

Förskolor och grundskolor, gymnasieskolor, fritidslokaler och liknande verksamheter ska anmälas till plan- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Egenkontroll

Alla som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är enligt Miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen syftar till att förebygga och motverka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat besvär för hälsan eller för miljön.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för mer information eller gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida.