Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Inomhusmiljö, bostäder/lokaler

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö.

Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Fastighetsägarens ansvar

Problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd.

Om det inte hjälper kan du ta kontakta oss på miljö- och byggavdelningen. Vi tar gärna emot ditt ärende digitalt. Längst ner på denna sida hittar du en e-tjänst för detta.

Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Ventilation och ventilationsbesiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader. Byggnader och deras egenskaper ska inte påverka människors hälsa negativt.

Ansvar

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i lagen (2010:900) om tekniska egenskapskrav på byggnader, mm. och i förordningen (PBF 2022:1175) om funktionskontroll av ventilationssystem och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem. I Vännäs ansvarar miljö- och byggavdelningen för registrering, registerhållning och övervakning.

Tillämpning

Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedd för totalförsvaret.

Besiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning) och vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

  • För förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation, är besiktningsintervallet 3 år.
  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation, är besiktningsintervallet 6 år.

Intyg om genomförd besiktning

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet med angivande av datum för besiktningen. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden. Om besiktningen föranleder anmärkningar om brister i något av de avseenden som anges i 5 kap. 2 § i Plan- och Byggförordningen (2011:338) om funktionskontroll av ventilationssystem ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa dessa.

Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram. Med det menas att fastighetsägaren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera fastigheten i förebyggande syfte för att undvika hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren.

Det ska finnas rutiner för hur man kontrollerar fastigheten regelbundet, fångar upp klagomål, meddelar berörda om hanteringen av problemet, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollera att åtgärderna fungerar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd om ventilation, fukt och mikroorganismer, buller, temperaturer och radon inomhus som finns på folkhalsomyndigheten.se.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter som är anmälningspliktiga ska anmälas till plan- och miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
    Läs mer om hygienlokaler och anmälan
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier

Lokaler för allmänna ändamål

Plan- och miljönämnden utövar tillsyn över lokaler för allmänna ändamål.

  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar

Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Miljö- och byggavdelningen arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövaren.

Inomhusmiljö i lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritids är viktig för våra barn och ungdomar som tillbringar mycket tid inomhus.

Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.

Plan- och miljönämnden ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Anmälan

Förskolor och grundskolor, gymnasieskolor, fritidslokaler och liknande verksamheter ska anmälas till plan- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Egenkontroll

Alla som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är enligt Miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen syftar till att förebygga och motverka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat besvär för hälsan eller för miljön.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för mer information eller gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida.