Miljöavdelningens arbete

Miljö- och byggavdelningen arbetar främst som en tillsynsmyndighet och ger information till allmänhet och företag om bland annat gällande lagstiftning inom miljöområdet och kontrollerar lagstiftningen följs.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är plan- och bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör avdelningen som myndighet. Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor.

Miljö- och byggavdelningen sköter den lokala offentliga kontrollen över livsmedelshanteringen i restauranger, butiker, gatukök, bagerier, skolkök och andra livsmedelslokaler. Bestämmelser finns bland annat i EG-förordningar samt i den svenska livsmedelslagen och livsmedelsförordningen.

De 16 miljömålen

Sverige har 16 nationella miljömål och de är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Många av målen liknar FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
Vännäs kommun deltar just nu i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt ”Glokala Sverige” för att starta upp ett mer aktivt arbete mot dessa globala mål.

Miljö- och byggavdelningen jobbar med tillsyn och lagefterlevnad som berör många av dessa miljömål. Avdelningen strävar också för att jobba mer med ett förebyggande och rådgivande arbete. Här nedan listas de nationella målen och vad avdelningen gör för att bidra till att dessa uppnås.

Läs mer på sverigesmiljomal.se, globalamalen.se och på SKR.se

Vad gör miljö- och byggavdelningen?

Här kan du läsa hur Miljö- och byggavdelningen i Vännäs kommun arbetar mot de olika miljömålen.

1. Begränsa miljöpåverkan

 • I ÖP och övrig planering tas höjd för klimatpåverkanLuftmätning 2012, se frisk luft
 • Kontroll av småskalig eldning, kontroll av utsläpp från industrier, grönare centrum, energiprojekt för företag och lantbruk
 • Strategi för avfallshantering på gång (2025)

2. Frisk luft

 • Luftmätning, 2012 (projekt med UmU), mätning 2017 väg 547, beräkning och rapportering NVV årligen
 • Info om vedeldning, kontroll vid installation/ändring av eldstäder.

3. Bara naturlig försurning

 • Koll på värmeverken att de håller utsläppskraven och följer sitt tillstånd.
 • Planering av vägsträckor samt hastigheter
 • Beställer kalkning av tre sjöar årligen (bidrag via lst)

4. Giftfri miljö

 • Tillsynsprojekt CLP, info om giftfri förskola, inomhusmiljö förskolor/skolor,
 • Tillsyn industrier, butiker, märkning men även frisörers kemhantering m.m
 • Kontroll av avfall vid rivningslov

5. Skyddande ozonskikt

 • Kontroll vid rivningslov, avfallsredovisning, tillsyn
 • Info till ÅVC om isolering och hantering 2017
 • Möte med lst om gränsöverskridande avfall 2018

6. Säker strålmiljö

 • Tillsyn av utemiljöer skola/förskola, info vid nybyggnation
 • Kontroll att byggnader inte placeras för nära högspänningsledningar
 • Tillsyn av solarier
 • Mätning av radioaktiva ämnen var 7 månad (bakgrundsstråling)
 • Informationsinsatser radon, rådgivning. vid nya detaljplaner samt bygglov
  kontrolleras förekomst av radon

7. Ingen övergödning

 • Tillsyn på verksamheter med utsläpp av näringsämnen som avlopp, jordbruk, tillsyn reningsverk och dagvattenhantering
 • LOD och annan planering sker vid nybyggnation och detaljplanering
 • Placering av små avlopp, GIS-verktyg, MKN

8. Levande sjöar och vattendrag

 • Prövning och tillsyn av strandskydd,
 • Informationsträff om Lova för att öka kommunens arbete - väg att uppfylla MKN 2019
 • Informationsinsats om skydda ditt vatten och erbjudande om konsulthjälp 2015, tillsyn /tillstånd inom befintliga vattenskyddsområden

9. Grundvatten av god kvalitet

 • Planering tar hänsyn till yt- och grundvatten enligt ovan, klimatförändringar
 • Tillsyn grustäkter, vattentäkter/skyddsområden

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Ej aktuell för Vännäs kommun

11. Myllrande våtmarker

 • Inventerat i Naturvårdsplan (ny 2019) Tar hänsyn till våtmarkers värde vid planering av nya bostäder.

12. Levande skogar

 • Remisser biotopsområden för skog,
 • Tar del av Västerbottens strategi för skydd av skog ny maj 2020, ska implementeras i planarbetet.

13. Ett rikt odlingslandskap

 • Minimera byggnationer på bevarande värd jordbruksmark
 • Naturvårdsplan, ÖP

14. Storslagen fjällmiljö

Ej aktuellt för Vännäs kommun

15. God bebyggd miljö

 • Grönare centrum, beaktar förekomst av gröna lungor vid planering
 • Information/tillsynskampanj om energieffektivisering hos små och medelstora företag
 • Trafikstrategi där stor hänsyn tas till oskyddade trafikanter och kommunens GC-nät prioriteras

16. Ett rikt växt- och djurliv

 • Info om invasiva arter i Här & Nu, hemsidan
 • Anpassar planarbetet och ÖP enligt ovan, prövning/tillsyn strandskydd