Allmänna hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna är miljöbalkens rättesnöre. De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem. De gäller lika väl för en stor miljöstörande industri som för ett enskilt avlopp och oberoende av om du är företagare, kommun, ideell organisation eller privatperson.

Bevisbörderegeln

Du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen.

Kunskapskravet

Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan.

Försiktighetsprincipen

Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav.

Lokaliseringsregeln

Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens bestämmelser.

Hushållningsprincipen

Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Produktvalsprincipen

Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt.

Ansvar för att avhjälpa skador

Skador ska avhjälpas, även de som orsakats tidigare.