Cisterner

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m3 och som används till diesel, eldningsolja eller spillolja besiktigas regelbundet. Kraven regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS 2018:3), samt NFS 2021:10 som reglerar skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Anmälan

En skriftlig information ska lämnas till plan- och miljönämnden senast fyra veckor innan du:

  • installerar en cistern som rymmer mer än 1m3 ovan eller i mark samt rörledningar och slangledningar oms är anslutna till sådana cisterner.
  • hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av sprängämnesinspektionens regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.

Information

K-cistern, cistern med god korrosionsbeständighet >1m3

Cisternerna ska besiktigas vart 12:e år (cisterner utan korrosionsskydd) eller vart 12:e år (cisterner med korrosionsskydd). Kontrollrapporten ska skickas in till tillsynsmyndigheten.

S-cisterner, cistern med mindre god korrosionsbeständighet, >1m3

Korrosionsskyddade cisterner i mark ska besiktigas vart 6:e år. Kontrollrapporten ska skickas in till tillsynsmyndigheten.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till plan- och miljönämnden. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3 - 12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter m m.

Cistern som tas ur bruk

Om cisternen inte används ska den tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag.

Sandfyll eller gräv upp cisternen samt montera bort påfyllnadsrör och skicka intyg på det som gjorts till miljö- och byggavdelningen.

Ytterligare information

För ytterligare information och ansökan, kontakta miljö- och byggavdelningen.