Centrumplanering

2020 påbörjar kommunen arbetet med att bygga om i Vännäs centrum. Det är ett långsiktigt arbete med stort fokus på att de gång- och cykelstråk som länkar samman skolorna, butikerna och resecentrum ska bli mer trygga och trafiksäkra.

Samtidigt är målet att skapa ett trevligare centrum för alla att stanna till och vistas i.

Startskottet går 2020 via det Boverksfinansierade projektet ”Grön skolväg med järnvägshistoria” där stråket från gång- och cykeltunneln under järnvägen fram till och med järnvägsparken vid Östra järnvägsgatan kommer att göras om. Det kommer att resultera i mycket mer grönska längs med stråket med plantering av blommor, buskar och träd. I det gröna planeras för öppna ytor för vila och aktivitet inklusive ett nytt torg.

Grön cykel- och gångväg, "Gröna stråket"

Vännäs kommun har fått bidrag från Boverket, för åren 2019-2021, för att projektet för att skapa en tryggare och trevligare skolväg för barn och ungdomar i centrala Vännäs. Bidraget är 450 000 kr och motsvarar 50 % av de beräknade kostnaderna. Medlen kan endast användas för att utveckla urbana miljöer till mer gröna och hälsosamma platser.

Läs mer om projektet här

Medborgardialoger och enkäten "Vad är ett tryggt och trevligt centrum för dig?"

Parallellt med projektet kring centrum sker planering för hur de tillskapade mötesplatserna, parkerna och torget ska kunna fyllas med aktiviteter för människor i olika åldrar. Där ser vi gärna inspel från kommunmedborgarna.

Under hösten 2019 genomförde Vännäs kommun en enkätundersökning för att få information om vilka förväntningar och önskemål som finns kring utvecklingen av Vännäs centrum. Stort fokus i utvecklingen ligger på att skapa mer trafiksäkra och trygga gång- och cykelstråk som ska länka samman skolorna, butikerna och resecentrum. Tanken är även att skapa ett trevligare centrum att stanna och vistas i.

Frågorna i enkätundersökningen berörde ämnen som: trygghet, trafiksäkerhet, vilka aktiviteter som saknas i centrum och vad de som besöker centrum brukar göra där.

Tack till alla som deltog!

Transportval och trafiksäkerhet i Vännäs centrum

Eftersom att ett mål med utvecklingen i centrum är att skapa mer trafiksäkra och trygga gång- och cykelstråk så fanns frågor om trafiksäkerhet och transportval med i enkäten.

En stor andel av respondenterna (41,5%) svarade att de oftast använder bilen när de besöker centrum, men flera har även svarat att cykel (24,5%), eller till fots (28,7%) är deras främsta transportmedel till centrum.

Största anledningen till att bilen är det huvudsakliga transportmedlet är att många har långt till centrum och vissa behöver även kunna frakta varor eller skjutsa sina barn.

Gällande trafiksäkerhet har de flesta svarat att trafiksituationen i centrum är säker. Ca 71% av de svarande tycker att trafiken är antingen ganska säker eller mycket säker. 23% av de svarande tycker inte att centrum är trafiksäkert. Resterande har igen åsikt kring säkerheten i trafiken i centrum.

På frågan ”har du någon gång känt dig otrygg i Vännäs centrum?” svarade över hälften ”nej”, men nästan lika många har någon gång under det senaste året känt sig otrygga i centrum, speciellt på kvällstid.

Vad borde finnas i centrum?

Flera av de svarande anser att det är viktigt att följande finns utomhus i Vännäs centrum;

  • Planteringar
  • Sittplatser
  • Lekplats för barn.

Statistiken presenteras i diagrammen i PDF-sammanställningen nedan. Många har även uttryckt en önskan om ett torg samt ytor för aktivitet, så som skateboard, kickbike, cykel, parkour och utegym i närheten av centrum. Flera respondenter har lämnat fritextalternativ till denna fråga.

Resultatsammanställning

Här kan du läsa en mer detaljerad resultatsammanställning och analys för enkätundersökningen.

Till sammanställningen (PDF)PDF

Stort engagemang

Enkätundersökningen engagerade 593 personer i olika åldrar där över 80% av de svarande besöker Vännäs centrum varje dag. Flera av de svarande (69%) önskar att centrum kunde erbjuda fler möjligheter att fika eller äta, fler naturliga mötesplatser och ställen att hänga med sina vänner på.