Projekt: Invallning Ö Spöland

Området vid Vännäsby, Spöland och Brattby har vid ett flertal tillfällen drabbats av översvämningar. Översvämningarna finns beskrivna så långt tillbaka som 1581. År 2011 identifierade Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap området som ett av Sveriges 18 platser med betydande översvämningsrisk.

Riskhanteringsplan Vännäsby från 2015

Länsstyrelsen beslutade utifrån Översvämningsdirektivet, 2015-12-21, en riskhanteringsplan för området. Planen är baserade på historiska mätningar och nya simuleringar där även klimatpåverkan är medräknad. I planen redovisas tre olika scenario:

  • Beräknat högsta flöde (BHF) är värsta tänkbara scenario.
  • 200-årsflöde är det flöde som beräknas återkomma ca. vart tvåhundrade år.
  • 100-årsflöde är det flöde som beräknas återkomma ca. vart hundrade år.

En av beslutade åtgärder är att reparera och återuppbygga vallar inom området så att de klarar ett 100-årsflöde. Vallarnas syfte är att skydda bebyggelse och verksamheter från översvämning. Bristande vallar innebär restriktioner för nybyggnationer.

För att klara ett 100-årsflöde krävs att vallarna når upp till +81,00 i dagens höjdsystem RH 2000. Nollpunkten i dagens höjdsystem utgår från Amsterdam, den sk. Normaal Amsterdams Peil.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) slutförde 2017 en kartering av Vindelälven avseende översvämning.

Historia och tidigare invallningsförättningar

I Vännäs historia finns dokumentation om svår flod vid ca 30-tal tillfällen sen år 1581 till år 1998.

Spölandskatastrofen år 1938 är den mest kända översvämningen där 224 st jordbruk och 40 st bostäder översvämmades. Ett stort antal vägar blev ofarbara på grund av ras och översvämning. Efter Spölandskatastrofen beslutade Vattendomstolen om invallningsförrättningar för berörda områden med översvämningsrisk. Följande förättningar gäller Östra Spöland.

  • 1938 - Invallningsförrättning för Vännäs-Spöland
  • 1940 - Invallningsförrättning för Spöland Östra

Förrättningarna resulterade i byggnation av vallar till lämplig höjd.

  • 1949 - nästan lika höga vattennivåer men ingen översvämning i och med intakta vallar.
  • 1996 - Påbörjade Vännäs kommun och Vattenfall en förrättningsansökan för hela översvämningsområdet. Dessvärre blev ansökan stoppad för östra sidan av Vindelälven på grund av att varken kommunen eller Vattefall äger mark inom området och därför inte kan skriva på en förrättning.

I dagsläget visar inmätning av vallarna att de inte längre är kompletta, delar är bortgrävda och på sina håll har vallen sjunkt ihop. I dagsläget finns inte fullgott skydd mot översvämning.

Ansvaret för att vallarna är kompletta ligger på andelsägarna, det vill säga de fastigheter som var med vid förättningen. Det innebär också att fastighetsägarna är ansvariga för de skador en översvämning kan orsaka som beror på att vallarna inte är kompletta. Det har skett mycket med fastighetsbildningar, arv, försäljning och den ändring som skett av värde på jordbruksmark kontra bostadsfastigheter. På grund av detta rekommenderar kommunen och länsstyrelsen en ombildning av invallningsföretaget för att de som har nytta av vallen blir andelsägare och vallen återställs eller får annan sträckning utifrån vad som kommer fram under dialogperioden innan beslut hos Mark- och miljödomstolen.

Invallning eller tillsynsåtgärd

Ombildning av invallningsföretag

En ombildning av invallningsföretag innebär att alla fastighetsägare inom båtnadsområdet blir andelsägare i invallningsföretaget. Andelarna fördelas om från den gällande förättningen till en mer rättvis fördelning utifrån det värde man har av vallen. Vallen kan dessutom få ändrade sträckningar utifrån de behov som finns.

Vid en ombildning av innvallningsföretaget kan företaget söka bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för hela åtgärden. Det innebär med andra ord att inga kostnader faller på fastighetsägarna.

Tillsynsåtgärd

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över vattenverksamhet, vilket även omfattar vallarna. Tillsynen sker utifrån miljöbalken och innebär att länsstyrelsen inspekterar vallar och förelägger andelsägarna om åtgärder för att återställa vallarna till +81,00 RH 2000. Vid en tillsynsåtgärd går det inte att söka bidrag från MSB utan andelsägarna får själva bekosta återställningen.

Information som gått ut från kommunen

Efter mötet den 4 november har kommunen skickat ut följande dokument till berörda fastighetsägare:

Ordlista

Många ord som används i en invallningsförrättning är byråkratiska och ålderdomliga. Här hittar du en ordlista:

invallningsförättning Är den handläggning som görs när ett invallningsföretag skapas och blir ägare till en invallning.

invallningsföretag Är den juridiska grupp av fastighetsägare som är andelsägare i i invallningen och ansvariga för den.

båtnad Båtnad betyder nytta. Båtnaden för en fastighet är ett mått på förbättringsvärdet som åtgärden ger.

invallningsdamm invallningsdammar kan jämföras med kraftverksdammar men istället för att hålla vatten innanför dammen så är syftet att hålla vattnet utanför dammen.

andelsägare en andelsägare i ett invallningsföretag innebär att man är delägare av invallningen utifrån den andel man har av nyttan av vallen.

Frågor och svar

Vilka kostnad uppstår efter att vallen är byggt och vilka medel kan man söka då?

Man kan söka från bygdeavgiftsmedel då dessa medel är avsedda att gå till dessa åtgärder.

Hur stor del har Vattenfall i invallningsföretagen?

Vattenfall har 20% men vissa sträckor har Vattenfall det fulla ansvaret dvs 100%.

Är vallarnas tillkomst föranlett av att Stornorrfors byggdes?

Invallningarna fanns långt innan Stornorrfors byggdes.

Vad har Vattenfall för ansvar?

Vattenfall har fullt ansvar på de delar av vallen som är utpekat som Vattenfalls och dessa delar kan sitta ihop med invallningsföretaget.

Varför är det inte strandskott på östra sidan som det är gjort med västra?

Regleras enligt dom det vill säga vissa sträckor har Vattenfall ansvar för och vissa sträckor har ersatts med pengar till markägaren som då har ansvaret. Om man är intresserad hur det ser ut kan man kontakta Vattenfall som kan tala om hur det ser ut förbi den egna fastigheten.

Kan man spränga Bergforsen som dämmer vattenflödet för Vännäsby?

Bergsforsen ligger visserligen inte inom Natura 2000-området som omfattar Vindelälven men en sprängning av Bergsforsen påverkar Natura 2000-området så pass allvarligt att Mark- och miljödomstolen avvisar en ansökan.

Om Bergsforsen sprängs blir fiskens vandring upp längs Vindelälven försvårad.

Vad kan bron ha för påverkan på vallen höjdmässigt?

Bedömningen är att järnvägsbron inte påverkar behovet av höjd på vallen. Brons höjd har prövats i ett mål i Miljödomstolen M 399-99.

Läs beslutet från Miljödomstolen härPDF

Hur vet man vilka som är andelsägare i vallen idag?

Förteckning på andelsägare och andelstalen i respektive invallningsföretag finns hos kommunen. Vad man mer kan säga att det är många idag som inte är med som andelsägare men ska vara det och detta är en del som omprövningen också syftar till att få andelstalen som speglar verkligheten idag.