Detaljplaner

En detaljplan är en plankarta med bestämmelser som talar om vad som får/kan byggas, på vilken markyta som det får/kan byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett bestämt område samt en tillhörande planbeskrivning som beskriver detaljplanens syfte och genomförandet av detaljplanen.

Genom upprättandet av en detaljplan ges fastighetsägaren en byggrätt och planen utgör underlag för kommande beslut om bygglov samt vissa anmälningsärenden, enligt plan- och bygglagen.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen tas fram genom en demokratisk och politisk process, är juridiskt bindande och gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. I praktiken kan det innebära att du och din granne kan ha olika bestämmelser att förhålla er till, till exempel om respektive markområde är planlagt vid olika tillfällen.

Detaljplaneprocessen startar alltid med en ansökan om planbesked. Om ett positivt planbesked kan ges kan kommunen påbörja framtagandet av planhandlingar. Beroende på om förslaget till ny detaljplan samstämmer med kommunens översiktsplan eller strider mot den ser den följande processen olika ut. Om detaljplaneförslaget följer kommunens översiktsplan går det oftast fortare att ta sig genom hela processen till att den antas och får Laga kraft.

Under detaljplaneprocessen vägs allmänna intressen mot eventuella motstående enskilda intressen, det görs normalt även en avvägning mellan olika enskilda intressen.

Detaljplaner är bindande för efterföljande beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL). Någon ytterligare prövning utöver det som är reglerat i detaljplanen och inom Plan- och bygglagen görs inte vid en lovansökan.

Läs mer på Boverkets hemsida, gällande information om detaljplaner. Länk: Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Pågående detaljplaner

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med planhandlingar i den takt som kommun och andra aktörer tar fram dem.

Detaljplan för fastigheten BRÄNNAN 1:4 (Tallbackens stugby).

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att utöka fritidsområdet (Tallbackens stugby). Planförslaget möjliggör för tillfällig vistelse, friluftsliv, camping och fritidshus. Även badplats och bryggor regleras. Att detaljplanen reglerar fritidshus möjliggör bildade av fritidshusförening eller liknande med gemensamma lösningar för vägar, parkeringsytor och VA. Fokus för området är fortsatt småskalig bebyggelse med närheten till natur och friluftsliv.

Status: Detaljplanen ligger ute på samråd mellan 2022-06-15 - 2022-07-05.

Samrådshandlingar:

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 5 juli 2022 till:

E-post: plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till: Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs

Detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse.

Status: Granskningshandlingar är under framtagande.

Detaljplan för del av fastigheten HJORTEN 5, Vännäsby tätort.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsändamål genom utökad användning av en redan bebyggd fastighet. Vidare syftar planen till att skapa förutsättningar för en hållbar trafiksituation sett till gång- och cykeltrafik samt parkering.

Status: Antagandehandlingar är under framtagande.

Granskningshandlingar:

Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:64 (VÄNNÄSBORG) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60, Vännäs tätort.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny förskola där ytor för lek, utemiljö, parkeringsplatser, hämta/lämna-zon, förrådsbyggnader, soprum, etcetera ryms inom samma fastighet. För att få en enhetlig och hållbar planering omfattar planförslaget även de markområden som angränsar mot befintliga villakvarter, vilket bedöms vara lämpligt för allmänna gröna ytor men även en möjlighet för förskolan att kunna nyttja naturytor till verksamheten.

Status: Detaljplanen har vunnit Laga Kraft

Ändring av detaljplan för kvarteren Fällan och Åkern m m inom Vännäsby industriområde, Vännäs kommun, Västerbottens län

Syftet med planändringen är att möjliggöra bilbesiktning med tillhörande kontorslokaler och/eller liknande mindre störande verksamhet samt padelhall. Av denna anledning kompletteras gällande detaljplan med användningen verksamheter [Z] och besöksanläggning [R] inom det område ändringen avser (fastigheten Tegen 1).

På grund av områdets ”skyltläge” mot väg E12 tillåts endast publika verksamheter i användningen vilket specificeras med index [Z1]. Användningen besöksanläggning begränsas till Idrottsändamål utan omfattande åskådarplats [R1] med hänsyn till närheten till E12 som utgör primär transportled för farligt gods.

Status: Detaljplanen har vunnit Laga kraft

Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:1 m.fl., "Centrumplan", i Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplanenens syfte är att skapa ett grönare centrum med fokus på trafiksäkra och tydliga stråk för oskyddade trafikanter. Planförslaget möjliggör även utveckling av de berörda privatägda fastigheterna.

Status: Planen har vunnit Laga kraft

Ändring av detaljplan för stadsäga 810 m.fl. Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Aktuell ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra utökning av befintlig verksamhet inom detaljplanen samt att hindra att användningen i framtiden övergår till tyngre industri. Därför ändras användningen av kvartersmark från industri [J], till verksamhet med begränsad områdespåverkan [Z].

Idag har den kommunala fastighets-, gatu- och VA-verksamheterna sina förråds- och personallokaler på platsen och i takt med att Vännäs växer ökar också behoven för dessa verksamheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin ansökan om planbesked angett att ytterligare förrådsbyggnader krävs. Förutom att utöka byggrätten och byggnadshöjden avses ett av förråden placeras väster om befintlig bebyggelse, varför användningsgränsen för kvartersmark behöver utökas.

Status: Planen har vunnit Laga kraft

Detaljplan för Detaljplan för Kv. Fabriken mfl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av dels småhusbebyggelse på grund av stor efterfrågan på småhustomter och dels en förskola dimensionerad för upp till 6 avdelningar. Befintliga verksamheter inom planområdet, längs Stationsvägen, kommer också att ses över inom planarbetet samt fastighetsindelningar inom kvarteren Diamanten och Kosmos.

Status: Planen har vunnit Laga kraft


Detaljplan för fastigheten HJÅGGSJÖ 1:13

Syftet med planen är att ge förutsättningar för fritidshusbebyggelse med cirka10-15 tomter inom ett område vid sydöstra delen av Hjåggsjö.

Status: Framtagandet av samrådshandlingar är vilande.

Detaljplan för fastigheten ALDEBARAN 1 och 2

Planbesked har sökts för ny detaljplan för att skapa förutsättningar för uppförande av ett flerbostadshus med tillhörande gårdshus/förråd samt yta för parkeringsplatser.

Status: Beslut om planbesked finns.

Detaljplan för fastigheten ÖVERINGENJÖREN 4

Syftet med planen är att ge förutsättningar för nybyggnad av handelslokaler/bostäder. Även grusplanen, öster om fastigheten, (S:1) samt ÖVERINGENJÖREN 5 studeras inom planarbetet.

Status: Ett planprogram är upprättat, framtagandet av samrådshandlingar är vilande.