Detaljplaner

En detaljplan är en plankarta med bestämmelser som talar om vad som får/kan byggas, på vilken markyta som det får/kan byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett bestämt område. Den tillhörande planbeskrivningen beskriver detaljplanens syfte, områdets förutsättningar och genomförandet av detaljplanen. I planbeskrivningen finns även vägledning och motiv till de olika planbestämmelserna som finns på plankartan.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen tas fram genom en demokratisk och politisk process, är juridiskt bindande och gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. I praktiken kan det innebära att du och din granne kan ha olika bestämmelser att förhålla sig till.

Framtagandet av en detaljplan startar med en ansökan om planbesked. Om ett positivt planbesked kan ges kan kommunen påbörja framtagandet av planhandlingar. Beroende på om förslaget till ny detaljplan stämmer överens med kommunens översiktsplan eller strider mot den ser den följande processen olika ut. Om detaljplaneförslaget följer kommunens översiktsplan går det oftast fortare att ta sig genom hela processen till att den antas och får Laga kraft.

Under detaljplaneprocessen vägs allmänna intressen mot eventuella motstående enskilda intressen, det görs normalt även en avvägning mellan olika enskilda intressen.

Detaljplaner är bindande för efterföljande beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL). När en detaljplan fått laga kraft utgör den underlag för kommande beslut om bygglov samt vissa anmälningsärenden, enligt plan- och bygglagen. Någon ytterligare prövning utöver det som är reglerat i detaljplanen och inom Plan- och bygglagen görs inte vid en lovansökan. 

Läs mer på Boverkets hemsida, gällande information om detaljplaner. Länk: Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Pågående detaljplaner

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med planhandlingar i den takt som kommun och andra aktörer tar fram dem.

Detaljplan för fastigheten BRÄNNAN 1:6 (Tallbackens stugby).

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för att utöka fritidsområdet (Tallbackens stugby). Planförslaget möjliggör för tillfällig vistelse, friluftsliv, camping och fritidshus. Även badplats och bryggor regleras. Att detaljplanen reglerar fritidshus möjliggör bildade av fritidshusförening eller liknande med gemensamma lösningar för vägar, parkeringsytor och VA. Fokus för området är fortsatt småskalig bebyggelse med närheten till natur och friluftsliv.

Status: Detaljplanen ligger ute på granskning mellan 2023-03-16 - 2023-04-06.

Samrådshandlingar:

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast torsdagen den 6 april 2023 till:

E-post: plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till: Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs

Ändring av detaljplan för del av fastigheterna VÄNNÄS 34:4, 3:27 m.fl

Planändringens syfte är att möjliggöra för ytterligare en tomt för småhusbebyggelse, inom befintligt bostadsområde. Befintlig vändplan samt gång- och cykelstråk inom området behöver justeras i samband med planändringen för att berört område ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Status: Detaljplanen ligger ute på samråd mellan 2023-03-01 - 2023-03-21.

Samrådshandlingar:

Planförslaget har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Eventuella synpunkter ska inkomma skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress och telefonnummer senast tisdagen den 21 mars 2023 till:

E-post: plan.miljonamnden@vannas.se eller via vanlig post till: Vännäs kommun, Plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs

Detaljplan för BRÅN 24:1, BRÅN S:7 och SUNNANÅ S:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse.

Status: Antagandehandlingar är under framtagande.

Detaljplan för Kv. Zodiaken mfl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse.

Status: Granskningshandlingar är under framtagande

Ändring av detaljplaner för utökning av byggrätt inom Vännäsby tätort (DP Bya Vännäsby)

Syftet med planändringen är att åstadkomma en enhetlig reglering för bostäder inom Vännäsby tätort. Vidare syftar planändringen till att skapa möjligheter för utökad byggrätt för bostadstomter samt upphäva förbud mot vindsinredning, indelning av antal bostadslägenheter och förbud mot att inreda gårdsbyggnad inom Vännäsby.

Ändring av detaljplanerna avser endast markanvändningen bostäder och detaljplaner som har en utgången genomförandetid.

Status: Samrådshandlingar är under framtagande.