Detaljplaner

En detaljplan är en plankarta med bestämmelser som talar om vad som får/kan byggas, på vilken markyta som det får/kan byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett bestämt område.

Den tillhörande planbeskrivningen beskriver detaljplanens syfte, områdets förutsättningar och genomförandet av detaljplanen. I planbeskrivningen finns även vägledning och motiv till de olika planbestämmelserna som finns på plankartan.

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen tas fram genom en demokratisk och politisk process, är juridiskt bindande och gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. I praktiken kan det innebära att du och din granne kan ha olika bestämmelser att förhålla sig till.

Framtagandet av en detaljplan startar med en ansökan om planbesked. Om ett positivt planbesked kan ges kan kommunen påbörja framtagandet av planhandlingar. Beroende på om förslaget till ny detaljplan stämmer överens med kommunens översiktsplan eller strider mot den ser den följande processen olika ut. Om detaljplaneförslaget följer kommunens översiktsplan går det oftast fortare att ta sig genom hela processen till att den antas och får Laga kraft.

Under detaljplaneprocessen vägs allmänna intressen mot eventuella motstående enskilda intressen, det görs normalt även en avvägning mellan olika enskilda intressen.

Detaljplaner är bindande för efterföljande beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL). När en detaljplan fått laga kraft utgör den underlag för kommande beslut om bygglov samt vissa anmälningsärenden, enligt plan- och bygglagen. Någon ytterligare prövning utöver det som är reglerat i detaljplanen och inom Plan- och bygglagen görs inte vid en lovansökan. 

Läs mer på Boverkets hemsida, gällande information om detaljplaner. Länk: Detaljplanering - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Planprocessen: Samråd, Underrättelser Granskning, Granskningsutlåtande, Antagande samt Laga kraft.

Planprocessen: Standardförfarande

Planprocessen, utökat förfarande: Kungörelse och samråd, Samrådsredogörelse, Underrättelse Granskning, Granskningsutlåtande, Antagande samt Laga kraft.

Planprocessen: Utökat förfarande

Pågående detaljplaner

Här kan ni följa kommunens arbete med pågående detaljplaner. Sidan uppdateras med planhandlingar i den takt som kommun och andra aktörer tar fram dem.

Detaljplan för Kv. Zodiaken mfl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsfastigheter för småhusbebyggelse.

Status: Planen är antagen, 2023-11-06 POM §71

Antagandehandlingar:

Planförslaget har upprättats med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

 

Ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort

Syftet med planändringen är att åstadkomma en enhetlig reglering för bostäder inom Vännäsby tätort. Vidare syftar ändringen till att skapa möjligheter för utökad byggrätt för bostadstomter samt upphäva förbud mot vindsinredning, indelning av antal bostadslägenheter och förbud mot att inreda gårdsbyggnad inom Vännäsby.

Status: Granskningshandlingar är under framtagande