Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Där Vindelälven och Umeälven möts

Översiktsplan

I översiktsplanen beskriver Vännäs kommun hur vi vill främja långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse, mark- och vattenanvändning.

Att bygga och på andra sätt förändra mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Det som kallas översiktsplan, eller översiktsplanering, är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv: Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt?

Med översiktsplanen anger kommunen riktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en mer attraktiv kommun/plats.

Med stöd av planen kan mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk styras i önskad riktning.

Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2018-04-16.

Dokumentet för översiktsplanen

Här kan du läsa kommunens översiktsplan och tillhörande bilagor.

Bilagor till översiktsplanen

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen.

Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Tillhörande fil

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Tillhörande fil

Tematiskt tillägg Naturvårdsplan

Kommunfullmäktige antog tematiskt tillägg till översiktplanen, Naturvårdsplan den 8 juni 2020.

Tillhörande filer och bilagor

Tematiskt tillägg Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, antagen 2013 och omfattar idag flera områden/avgränsningar, inom Holmbäck, Jämteböle, Östra Selet, Västra Selet, Vännfors, Vännänget och Pengsjö. Syftet med en LIS-plan är att ge möjlighet till byggnation på mark som ligger inom strandskyddat område, dvs. inom 100 meter från strandlinjen.

Tillägg av LIS-områden i Vännäs Kommun
Vännäs kommun har låtit upprätta en antagandehandling för tillägg av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Aktuellt tillägg är ett tillägg till kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende LIS (Strandskydd i Umeåregionen, 2013).

Områden som berörs är: Hjåggsjön, Marahälla, Mosjön, Norrmalm/Pengfors, Pengsjön, Stärkesmarkssjön samt Sunnanå/Brån.

Tillägg av LIS-områden blev antagna av Kommunfullmäktige 2020-02-24.

Tillhörande filer