Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Trygg och jämställd samhällsplanering

Det är en självklar rättighet att alla ska känna sig trygga i sin närmiljö och därför genomför Vännäs kommun regelbundet trygghetsvandringar för att hitta miljöer som kan förbättras.

Trygghetsvandring är också ett sätt att arbeta med allmänna jämställdhets- och demokratifrågor som vem som får och kan röra sig på olika platser. Alla har rätt till det offentliga rummet!

Vad är trygghet?

Med trygghet menas bland annat en trafiksäker miljö för barn och oskyddade trafikanter, upplysta gång- och cykelvägstunnlar, upplysning av gång- och cykelvägar, resecentra, hållplatser, entréer, innergårdar, lekplatser m m. Närhet till barnomsorg med trafiksäkra lösningar är också trygghet. Otryggt ingenmansland, obefolkade mellanrum, är något som inte ska finnas. Skötsel och underhåll av miljön är också en trivselfaktor.

Trygghetsvandringar leder till bättre miljöer för alla och när människor trivs och gärna rör sig ute blir samhället mer levande.

Den bästa tryggheten är den som ingen ens behöver reflektera över.

Jämställd planering

Kommunens ambitionsnivå är att uppnå jämställd fysisk planering, vilket innebär ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att uppnå önskvärda resultat.

Trygghetsvandring i den bebyggda närmiljön är en naturlig fortsättning på arbetet med att föra in genus och jämställdhet i kommunens framtida planeringsfrågor.

Tidigare trygghetsvandringar

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om trygghetsvandringarna och se protokoll samt åtgärdsplaner för dem.

Trygghetsvandring i Vännäsby 2018

Trygghetsvandring är en metod för att få olika parter att träffas och samtala om hur området kan bli tryggare och mera trivsamt. Syftet är att utbyta tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss i samhället. Vad som är tryggt och trivsamt skiljer sig många gånger mellan barn och vuxna.

Vandringen startade vid Vännäsby äldrecenter och vidare längst med Umevägen. Från Umevägen gick vandringen vidare in på Rådjursgatan och Ängsvägen för att sedan avslutas med promenad förbi Vännäsby tågstation och Vännesby Äldercenter.

Efter avslutad vandring upprättande av åtgärdsplan, se dokumentet nedan.

Gruppens önskan är att de synpunkter och önskemål som framkommit under vandringen ska åtgärdas/behandlas av ansvarig myndighet, avdelning eller fastighetsägare. En uppföljande vandring kommer att ske hösten 2019.

Protokoll och åtgärdsplan

Närvarande på trygghetsvandringen var representanter från:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontoret
Vännäs fastigheter
PRO
Polisen

Trygghetsvandring i Vännäs tätort 2016

Trygghetsvandring är en metod för att få olika parter att träffas och sam-tala om hur området kan bli tryggare och mera trivsamt. Syftet är att utbyta tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss i samhället. Vad som är tryggt och trivsamt skiljer sig många gånger mellan barn och vuxna.

Vännäs kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört ännu en trygghetsvandring. Vandringen syftar bl. a. till att ge ett bra underlag om eventuella problem/förändringar i samband med upprättandet av ny centrumplan och trafikstrategiplan för Vännäs tätort. Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön och därför har olika målgrupper inbjudits att delta i trygghetsvandringen.

Vandringen startade vid Medborgarhuset och gick längs GC-vägen mot tunneln under järnvägen och Coop Konsum till Postens och Vännäs fastigheter AB lokaler. Från järnvägsstationen gick vandringen förbi hotel Vännäs och till nya Vegaskolan. Därefter längs Kungsgatan och Storgatan och åter mot Östra Järnvägsgatan för att avslutas vid Medborgarhuset.

Vandringen avslutades på kommunkontoret med en summering av intryck och upprättande av åtgärdsplan, se bilaga.

Gruppens önskan är att de synpunkter och önskemål som framkommit under vandringen ska åtgärdas/behandlas av ansvarig myndighet, avdelning eller fastighetsägare.

Dokumentation från vandringen

Trygghetsvandring Vännäs tätort 2013

Kommunens jämställdhetsgrupp genomförde en trygghetsvandring i Vännäs tätort i slutet av oktober 2013 tillsammans med en rad representanter för bland annat PRO, polisen och Vännäs Bostäder.

När synpunkterna som kommit in sammanställdes blev det tydligt var vandringen skulle ske. Området som hamnade i fokus gick från Medborgarhuset söderut via Pengsjövägen, Fällforsvägen, Paradvägen, Granvägen, Lägervägen, Liljas Väg och Skolgatan, en sträcka på ungefär 2,5 km. Se kartan nedan.

Dokumentation från trygghetsvandringen