Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Egen brunn, dricksvatten

Inom Vännäs kommun är det ca 3 000 permanentboende som antingen tar sitt dricksvatten från egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Det är lika viktigt att dessa människor har ett gott och hälsomässigt bra dricksvatten som dem som har kommunalt vatten.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Vännäs kommun kan svara på frågor om enskild dricksvattenförsörjning och hjälpa till med information om hur man gör för att undersöka vattenkvaliteten i sin brunn.

Har du en egen brunn som bara du eller din familj använder omfattas den av "Livsmedelsverkets publikation om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk". Dessa regler och riktvärden gäller även för dem som tar sitt enskilda dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en sjö.

Läs publikationen som PDF här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På livsmedelverket.se finns också broschyrer om hur man anlägger en brunn och hur man sköter en brun som Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökningar, SGU har publicerat.

Undersökning av eget dricksvatten

Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Om du vill kontrollera ditt brunnsvatten kan du ta kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser.

Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras. I Umeå-området finns ett ackrediterat laboratorium som utför mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, Alcontrol AB. Provtagningsutrustning kan beställas direkt på företagens hemsidor.

Kan dricksvattentäkten vara ett livsmedelsföretag?

Din vattentäkt kan räknas som ett livsmedelsföretag om den som har en egen brunn och använder vattnet från den i följande verksamheter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café.
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem.
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.

Vattentäkten omfattas då av dricksvattenföreskrifterna. Läs mer om detta via länken nedan.

Registrera din brunn och få bättre skydd

Har du egen brunn och vill bidra till att öka kunskapen om lokal grundvattenkvalitet och kvantitiet? SGU (Sveriges geologiska undersökning) har tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar till Brunnsarkivet.

Inlämningen är helt frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad. SGU sammanställer och utvärderar inlämnade uppgifter så att de blir värdefulla för kommunernas arbete med vattenplanering.

Så lämnar du in uppgifter

Insamlingen sker via ett inrapporteringsformulär på SGU:s webbplats. Klicka dig vidare till inrapporteringsformuläret via länken nedan.

Vilka är vinsterna?

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.