Slamtömning

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att tömningen utförs av Vännäs kommun.

Tömningsintervall

En slamavskiljare är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sid det slam som är tyngre. Att mäta slammets storlek är svårt och därför ska brunnar tömmas minst 1 gång/år för permanentboende och minst vart tredje år för fritidshusboende.

Önskas längre tömningsintervall eller eget omhändertagande av slam, måste du söka dispens hos Plan- och miljönämnden. En handläggningsavgift kan tas ut av kommunen vid dispensansökan.

OBS! Om du under året har spolat brunnen genom att beställa det från någon annan och inte vill ha tömt igen, måste du meddela det till oss. Annars kommer er brunn att bli tömd enligt ordinarie tömningslista. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela oss att ni inte behöver ha tömt en gång till det året.

Arbetsmiljö vid tömning

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av exempelvis staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Chauffören drar inte slangen genom häckar, över staket etc.

Vid nybyggnation är det viktigt att planera rätt. Brunnen eller tanken som ska slamsugas bör inte placeras för långt från slambilens uppställningsplats. Avståndet ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter.

Brunnslocket

Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen eftersom dessa kan bli förstörda av den ryckande slangen. Växterna kan även skadas av brunnslocket när det dras åt sidan. Plocka bort eventuella blomkrukor och utsmyckningar som står på brunnslocket. Locket ska vara frilagt och inga saker ska stå på locket.

Brunnslocket:

  • får inte vara fastfruset eller fastrostat, lossa på fastrostade muttrar.
  • bör, av arbetsmiljöskäl, vara av lätt material som exempelvis plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • får inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Men då måste finnas någon form av handtag på locket.
  • ska av säkerhetsskäl utrustas med en anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar.
  • får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

Om locket väger mer än 15 kg och inte går att skjuta åt sidan kommer slambrunnen inte att bli tömd och en framkörningsavgift kommer att tas ut (1 200 kr inkl moms enligt 2023 års taxa).

Lätta lock finns bland annat att köpa här

Även andra byggvaruaffärer och VVS-företag kan erbjuda lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt.

Transportväg

En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktig då slambilarna är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre. Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen när det är dags att tömma.

Vägen ska:

  • vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • ha en hårdgjord körbana. Slambilarna är stora och tunga och kräver god bärighet. I vissa fall kan fastighetsägaren behöva förbättra vägbelaget.
  • vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Är brunnen eller tanken svår att hitta, märk då ut den med en pinne.

Bomkörning

Om ett hinder gör att chauffören inte kan tömma brunnen, måste du betala för framkörningsavgiften för bomkörningen. Det gäller även om chauffören inte får tillåtelse av fastighetsägaren att tömma brunnen.

När kommer slambilen?

Ordinarie slamtömningsperiod är från slutet av april till och med november i Vännäs kommun. Vår entreprenör genomför tömningarna på vardagar mellan klockan 6.00 och 22.00.

Numera skickar vi ut ett SMS-meddelande innan slambilen kommer. Då kommer din brunn att bli tömd inom 10 dagar. Läs mer om SMS-tjänsten Öppnas i nytt fönster..

Du kan numera även beställa förebyggande spolning i samband med tömning, beställ då detta gärna under vårvintern så vi hinner lägga in den beställningen hos entreprenören.

Om du under året har spolat brunnen genom att beställa det från någon annan och inte vill ha tömt igen, måste du meddela det till oss. Annars kommer er brunn att bli tömd enligt ordinarie tömningslista. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela oss att ni inte behöver ha tömt en gång till det året.

Sluten tank

Om du har en sluten tank måste du själv beställa tömningen av din tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas förrän du beställer tömning hos Infrastrukturavdelningen, 0935-14 000 (växeln) eller via e-post. Vi gör detta för att säkerställa att fastigheten inte kommer att stå tom en längre tid efter tömning så att eventuella doftproblem uppstår i fastigheten. När du har behov av att tömma tanken kontaktar du Renhållningen och beställer tömning inom 8 arbetsdagar.

Tömningsschema för respektive tömningsteknik

Avvattnande teknik Pdf, 63.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Heltömmande teknik Pdf, 52 kB, öppnas i nytt fönster.

Avvikelser vid slamtömning

En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och anläggningens funktion alternativt slamchaufförens arbetsmiljö.

Avvikelsen registreras av chauffören och meddelas till Infrastrukturavdelningen som i sin tur meddelar kunden. Plan- och miljönämnden är tillsynsmyndighet så även de blir meddelade i de fall en avloppsanläggning visar sig vara bristfällig.

Avvikelseorsaker - förklaringar

Heltömning p.g.a. teknisk orsak: Återfyll din avloppsanläggning med vatten.

Tungt lock: Behöver locket lyftas får det inte väga mer än 15 kg och bör av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. En maxvikt på 35 kg kan accepteras om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, men då måste det finnas ett handtag på locket.

Om locket väger mer än 15 kg och inte går att skjuta åt sidan kommer slambrunnen inte att bli tömd och en framkörningsavgift kommer att tas ut.

Om du som kund finns på plats vid tömningstillfället och lyfter av det tunga locket, så är det också ditt ansvar att lägga tillbaka det.

Trasig insats i brunnen: Om avloppsanläggningens mellanvägg är trasig alternativt om T-rör saknas, ökar risken att slam sätter igen infiltrationen. Detta medför risk för stopp och översvämningar.

Ej tillgänglig brunn/tank: Runt om och på själva avloppsanläggningen ska eventuella blomkrukor, högt gräs, brännässlor, buskar etc. tas bort för att underlätta slamchaufförens arbete. Brunnslocket ska vara möjligt att öppna, det får exempelvis inte vara fastrostat. Inga prydnader ska finnas på brunnslocket. Vintertid ska det vara skottat och halkbekämpat till brunnen. Locket får inte vara fastfruset.

Slutna tankar ska vara försedda med fungerande klokoppling alternativt tillgänglig manlucka.

Hinder i vägen: Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din avloppsanläggning är farbar. För att se vad som gäller för transportväg, se under den rubriken högre upp på sidan. Hinder i vägen kan till exempel vara ett staket, fordon eller annat som förhindrar fri passage.

Infiltration bristfällig: Infiltrationens funktion är att rena avloppsvatten. En bristfällig infiltration medför risk för stopp och översvämningar.

Extraslang: Slanglängden mäts från slambilen till avloppsanläggningens botten. 20 meter slang ingår i priset för slamtömning, allt utöver detta räknas som extraslang. För pris, se slamtaxan Öppnas i nytt fönster..