Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Källaröversvämning

Information till fastighetsägare om källaröversvämning.

Fyra orsaker som kan leda till källaröversvämning

 • Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem pågrund av stopp i ledningen. När det gäller stopp kan det antingen finnas i de privata ledningarna inne i fastigheten eller i kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar ligger i den så kallade förbindelse punkten som är belägen strax utanför tomt gränsen. Avlopps stopp kan orsakas av:
  • att ledningen är skadad
  • att något föremål fastnat i ledningen
  • att trädrötter växt in genom rör skarvar
  • att fett lagrats i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Tillfälliga stopp i en gatuledning kan medföra att flera anslutna fastigheter drabbas av källaröversvämning. Vid stopp i servis ledning eller i avloppsledningar inom en byggnad begränsas översvämningen till berörd fastighet.

 • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.
 • Vatten tränger in genom källarfönster, garage port, spygatter etc.
 • Vatten strömmar ut från läckande vatten installationer.

Förebyggande åtgärder

Fastighets ägaren bör i eget och hyresgästers intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i lednings nätet. Exempel på åtgärder:

 • Inspektera årligen dränvattenbrunnar.
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska backventilen fungerar.
 • Golvbrunnar i källare som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängnings anordning inte fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smält vatten leds från byggnaden.
 • Valla in nedfarter till garage och källarutrymmen.
 • Kontrollera att interna avloppspumpar fungerar.

Även om ovan nämnda råd följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning. Placera därför inte föremål och varor som är värdefulla och känsliga för lukt i källaren.

Nedan redovisas en checklista över vad du bör tänka på om du drabbas av källaröversvämning.

Checklista vid översvämning

 1. Bryt elektrisk ström i översvämmade lokaler men se till att dräneringspump inte stannar.
 2. Flytta utsatta föremål.
 3. Länsa källaren från inströmmande vatten om det går.
  Iaktta god hygien efter kontakt med inströmmande vatten.
 4. Kontakta ditt försäkringsbolag.
 5. Ordna hjälp med skadereglering och upptorkning.
 6. Anmäl översvämningen till VA-verket (om översvämningen beror på kommunala ledningar) 0935-140 00
 7. Eventuella ersättningskrav till VA-verket måste meddelas skriftligt.