Kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. I Vännäs kommun har vi ett mycket gott dricksvatten då det är baserat på vårt grundvatten.

Kommunalt dricksvatten

Inom Vännäs kommun finns två kommunala vattenverk. Ett i Vännäs som försörjer Vännäs och Vännäsby tätorter samt närliggande byar, och ett i Tväråbäck. Allt dricksvatten är baserat på grundvatten.

Vattnet är mjukt. I Vännäs/Vännäsby ligger hårdhetsgraden på 3,5 – 4,5 odH (tyska grader) och i Tväråbäck 3,0 – 4,0 odH. Mindre mängd tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp (främst på metallmaterial).

Någon klorering av dricksvattnet görs inte normalt. Klorering kan förvisso förekomma av vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande.

Det är Gatu- och VA-avdelningen som är ansvarig för det kommunala dricksvattnet i kommunen.

Avloppsvatten

Allt som spolas ner i avloppet kommer till något av våra avloppsreningsverk i Vännäsby eller Tväråbäck. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka övergödning och sjukdom. Den är dock inte gjord för saker som exempelvis tops, blöjor, lacknafta och avfettningsmedel.

Utsläpp av avloppsvatten från små avloppsanläggningar regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Anslut dig till kommunalt vatten och avlopp

Nybyggnadskarta

Först beställer du en nybyggnadskarta hos miljö- och byggavdelningen. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet för vatten/spillvatten/dagvatten kommer Gatu- och VA-avdelningen att ta fram en lämplig plats för förbindelsepunkt.

Servisanmälan

För att ansluta dig till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du fylla i och skicka in en servisanmälan. Till anmälan ska alltid bifogas en VA-situationsplan och VVS-ritningar som visar samtliga byggnader och våningsplan.

VA-situationsplanen ska visa ledningsdragningen i tomtmark från förbindelsepunkt till samtliga hus. Den ska redovisa stuprör om de är utkastare eller om de är kopplade till det kommunala dagvattennätet eller leds till en stenkista. Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till anläggningsbolagets dagvattennät ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång innan de ansluts till förbindelsepunkt.

VVS-ritningen ska visa den invändiga ledningsdragnigen på samtliga våningsplan och byggnader. Vattenmätarens placering ska tydligt framgå av ritningen. Vattnets koppling till värmesystemet samt varmvattenberedning ska redovisas.

Godkännande av servisanmälan

När samtliga handlingar har kommit in till Vännäs kommun och förbindelsepunkt finns upprättad skickar vi den godkända servisanmälan till er. Innan servisanmälan är godkänd får ni inte påbörja några arbeten som involverar våra ledningar. Detta godkännande ger er alltså grönt ljus att ansluta era ledningar till våra vid förbindelsepunkten.

Anläggningsavgift

Så snart förbindelsepunkten är upprättad och meddelad, det vill säga att ledningarna är på plats i marken och ni känner till dess läge via nybyggnadskartan, inträder avgiftsskyldigheten för fastighetsägaren.

Fakturan från Vännäs kommun kommer normalt en till två månader efter att godkänd servisanmälan skickats ut. Beloppet på denna kan variera en hel del beroende på hur stor fastigheten är och vad man ansluter till.