Projektet och reslutat

Lyssna

Här kan du ta del av vad som hänt i projektet GasKlart

Läs vår slutrapport om du vill veta mer om projektets resultat. Klicka här!

Tillståndsprocess och biogasutveckling

För att kunna komma vidare i arbetet för en biogasanläggning i Vännäs har vi i projektet tagit fram en lokaliseringsstudie, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, förprojektering och kostnadskalkyl för den planerade biogasanläggningen. Därefter har vi lämnat in tillståndsansökan enligt miljöbalken för en lantbruksbaserad biogasanläggning.

Vi har stöttat Klara Gas, lantbrukarnas förening för biogas, med att genomföra en logistikstudie och en kartläggning av energigröda samt med framtagandet av en ansökan till Energimyndigheten gällande logistik och skördesystem för odling av rörflen/vall. Vi har även stöttat det nybildade bolaget AC Fordonsgas AB som har som syfte att bygga och driva ett tankställe för fordonsgas i Umeå. AC Fordonsgas ägs och drivs av Klara Gas ekonomiska förening, OK Västerbotten, Bernt & Ingrid Nygren Holding och Kaj Johanssons Åkeri. Företaget fick i september 2013 bygglov beviljat för att uppföra ett tankställe för fordonsgas vid OK Alvik i Umeå.

Samrådsprocessen

Under samrådsprocessens gång har 10 samråd genomförts med myndigheter, särskilt berörda och allmänheten. Syftet har varit att få in synpunkter på projektet för att kunna anpassa och förbättra tillståndsansökan men också en möjlighet att sprida information om projektet så att alla berörda får insyn i processen.

Organisation

För att nå ett förankrat och genomtänkt resultat har vi tillsatt en styrgrupp med representanter från såväl näringsliv som kommuner. Detta för att få input från aktörer i hela värdekedjan, från distributörer och konsumenter till beslutsfattare.  Styrgruppen har haft sex möten under projektperioden.

För att säkra råvaran till biogasanläggningen har vi stöttat lantbrukarnas förening Klara Gas med att utveckla sin ekonomiska förening. Klara Gas har som syfte att bland annat leverera gödsel och energigröda till biogasanläggningen. Projektledaren och projektkoordinatorn för GasKlart har suttit som adjungerade medlemmar i Klara Gas styrelse.

Förankring och kommunikation

För att nå en ökad kompetens och förståelse för biogas och specifikt arbetet kring den planerade biogasanläggningen har vi genomfört ett omfattande förankringsarbete i Umeåregionen, både på en politisk arena och för kommunens befolkning.