Vem kan få en god man?

Lyssna

För att man ska kunna få en god man eller förvaltare måste man ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det kan vara kroppslig eller psykisk sjukdom.

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att hon/han inte kan bevaka sina rättigheter, har denne möjlighet att ansöka om god man. God man utses inte om det går att göra en mindre hjälpåtgärd till exempel genom hjälp av anhörig, granne, kommunens sociala verksamhet, kurator, vårdpersonal, bank, förtroendeman eller genom fullmakt för någon.

Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och tillgångar likt andra medborgare och är oförhindrad att ingå avtal, utfärda fullmakt, ta ut pengar från bank, köpa- och sälja egendom med mera.

I lagen står det att man kan få hjälp av en god man för att:

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person
  • bevaka sin rätt

Godkännande av den berörde

För att utse en god man krävs godkännande av den berörde. Undantag görs bara om den berördes tillstånd gör att det inte går att få ett godkännande. Det ska i så fall framgå av läkarintyg eller motsvarande utredning.

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare krävs att personen inte kan vårda sig själv eller sin egendom och att det inte är tillräckligt att ha en god man. Behov av förvaltarskap ska styrkas av läkarintyg (eller motsvarande utredning, till exempel genom journaluppgifter eller utlåtande från kompetens befattningshavare på en vårdinrättning).

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som tillgrips när en person är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd.

Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam har behörighet att företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom ramen för förordnandet.

Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av tingsrätten och rätten utser ett biträde som för huvudmannens talan vid muntlig förhandling.