Ett ärendes gång

Lyssna

Här kan du lösa om ett exempel på ett ärendes gång, det vill säga vad som händer innan politikerna kan fatta beslut i en fråga.

En fritidspolitiker skriver en motion och föreslår att det ska byggas en ny lekplats i kommunen.

Ärendet registreras (diarieförs), vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer för att underlätta sökning av ärendet.

Ärendet bereds, det till säga, ett underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstemän vid de verksamheter där kompetensen finns. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut och ärendet behandlas sedan i något av nämndernas eller kommunstyrelsen arbetsutskott. Politikerna bestämmer själv om de vill följa tjänstemannens förslag eller inte.

När ärendet behandlas i arbetsutskottet föreslår politikerna bifall eller avslag till förslaget, de säger om det tycker att förslaget ska genomföras eller inte. Efter att arbetsutskottet har tagit beslut tas motionen upp i nämnd eller kommunstyrelse.

Nämnden tar upp ärendet och precis som i arbetsutskottet tas ett beslut om de tycker att förslaget ska genomföras eller inte.

Motionen behandlas i kommunfullmäktige, där det kan bli debatt om innehåll i och syfte med motionen/förslget. Det kan också bli aktuellt med omröstning (votering). Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen får exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se till att den nya lekplatsen byggs.

Alla ärenden beslutas inte i kommunfullmäktige

Vissa typer av ärenden måste tas upp i kommuhfullmäktige medan vissa ärenden stannar antingen hos kommunstyrelsen eller hos den berörda nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar i följande ärende:

  • Mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna
  • Budget
  • Skattesats
  • Årsredovninsg
  • Taxor och avgifter
  • Större investeringar
  • Folkomröstning
  • Motioner
  • Andra frågor av övergripande art.

Frågor som inte är av övergripande salg kan oftast tas i antingen nämnden eller hos kommunstyrelsen.

Kontaktperson: Susanna Siljetun