Vatten och avlopp

Lyssna

Som kund hos oss får du ett av Norrlands godaste kranvatten direkt hem i din kran. Den fasta avgiften som du betalar för vatten och avlopp går till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt ta hand om och rena avloppsvattnet.

Taxa för vatten och avlopp 2020 (pdf)

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. I Vännäs kommun har vi ett mycket gott dricksvatten då det är baserat på vårt grundvatten.

Läs mer om dricksvatten här.

Avloppsvatten

Allt som spolas ner i avloppet kommer till något av våra avloppsreningsverk i Vännäsby eller Tväråbäck. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka övergödning och sjukdom. Den är dock inte gjord för saker som exempelvis tops, blöjor, lacknafta och avfettningsmedel.

Utsläpp av avloppsvatten från små avloppsanläggningar regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. 

Läs mer om hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten.

Bestämmelser för vatten- och avloppsledningar

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och Vännäs kommun. 

Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp i Vännäs kommun.

Har du sålt huset?

När en fastighet byter ägare måste båda parter fylla i och skicka in en ägarbytesblankett till Vännäs kommun. Blanketten hittar du via vår e-tjänsteportal Ägarbytesblankett (länken öppnas i en ny flik).

Kontaktperson: Christer Nygren