Naturvårdsverket. Illustratör Peter Nyberg.

Eget avlopp

Lyssna

För att få installera en enskild avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning ska miljö- och byggavdelningen i god tid kontaktas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

Informationsbroschyr om att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning: Planera för avlopp (PDF, öppnas i ny flik)

Så här söker du avloppstillstånd

För att få installera en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. För att anlägga en avloppsanordning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan arbetet påbörjas.

Det här behövs då du söker tillstånd till avloppsanläggning:

  • Ansökningsblankett
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett! Ansökan/anmälan ska skickas till plan- och miljönämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd enligt miljöbalkstaxan, bilaga 1.

Anlita en kunnig entreprenör

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Maskinentreprenörerna (ME) har tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomfört en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. Efter genomförd utbildning blir entreprenörerna diplomerade.

Kontrollera de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar m.m. är typgodkända eller SIS-märkta.

Plan- och miljönämndens prövning

En miljöinspektör från miljö- och byggavdelningen gör en bedömning på plats om de allmänna förutsättningarna samt diskuterar det inlämnade förslaget med sökanden. Bedömningarna är ungefär desamma både för året-runt-bostäder som för fritidshus.

När ärendet är utrett kommer miljö- och byggavdelningen med ett skriftligt beslut. Med tillståndet följer ett antal villkor och råd för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson