Översiktsplan

Lyssna

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt. Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt.

Översiktsplan

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt? Med översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun. Med stöd av planen kan mer eller mindre oplanerade och oförutsedda förändringsanspråk styras i önskad riktning.

Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2018-04-16

Bilagor till översiktsplanen

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

Granskningsyttrande från Länsstyrelsen i Västerbotten

Översikt av intressen i översiktsplanen - karta

Fördjupning av Vännäs och Vännäsby - karta

Utlåtande inför antagande

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Se broschyr om Vindkraft i Umeåregionen

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen (pdf)

Kontaktperson: Carola Nordlöf