Guckusko

Naturområden, naturreservat

Lyssna

Besök Västerbottens troligen mest kända fågelsjö, vandra längs Vännforsen och studera den sällsynta älvstarren, besök det örtrika skogsområdet mellan Orrberget och Bräntberget och upptäck intressanta växter som guckusko, norna och vitpyrola. Välkommen att upptäcka Vännäs vackra natur i våra fina naturreservat!

Inom Vännäs kommun finns tio naturreservat och fyra Natura 2000. Inom kommunen är dessutom tre områden utsedda som riksintresse för naturvård (Brånsjön, Orrböle och Vindelälven) För mer detaljerad information om respektive område klicka på namnet så kommer Naturkartans faktasida om respektive område fram.

Kom ihåg att allemansrätten gäller här! Rätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen men naturligtvis måste vi alla även visa hänsyn och respekt mot naturen, markägare och andra besökare. 

Mer information om allemansrätten finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Brånsjön

Brånsjön är troligen Västerbottens mest kända fågelsjö, och ligger vackert belägen i jordbrukslandskapet i Umeälvens dalgång i Vännäs kommun. Brånsjön är en grund och näringsrik sjö, med ett vattendjup som varierar från bara någon decimeter till en meter på de djupaste platserna. Större delen av sjön är täckt av vattenvegetation som fräken, starrarter och kråkklöver och de öppna vattenytorna är ganska begränsade.

Historiskt hävdade man våtmarkerna kring sjön genom slåtter eller kreatursbete, men detta har upphört sedan länge. Kring sjön finns mer eller mindre smala bårder med strandskog, dominerade av björk och videbuskage. Främst öster om sjön ingår jordbruksmark i det skyddade området. Vid utloppet på sjöns östra sida finns en pumpstation som har till uppgift att reglera vattennivån i sjön.

Kronberget

Ett mycket tätortsnära naturreservat med fuktig barrskog, mestadels gran. Inom området hittas både garnlav och den lysande gröna lunglaven. Utmärkt för skidutflykt i och med att Lägrets skidspår löper genom området.

Långberget

I Långbergets sluttningar står granskogen tät. Det finns gott om lövträd mellan granarna. Många rönnar är trädstora liksom asparna och sälgarna.

Långsjöberget

Ett litet men mångsidigt reservat

Det utgörs av Långsjöbergets norra del, från Långsjön i väster, upp på hällmarkstopparna och ner i lägre områden i norr och öster. Det är mest granskog men det finns också gamla tallar och gamla grova aspar. Många tallar är upp emot 200 år. Skogen är rik på hänglavar och det finns också andra typer av lavar varav flera rödlistade.

På hällmarkerna växer en gles tallskog. Vissa ställen har mycket block med gott om små mossklädda stenblock.

I västsluttningen ner mot Långsjön är skogen mycket grov och hög. Där växer blommor som harsyra, ekorrbär och stora ormbunkar. I reservatets sydvästra hörn vid Långsjöns utlopp brukar bävern bygga sin hydda.  

Orrböle

I Orrböles näringsrika granskogar växer bland annat flera vackra orkidéarter. I maj blommar den vackra lilla nornan på flera platser runt om reservatet. Vid midsommar kan besökare få se den uppseendeväckande guckuskon vars stora blomma inte har någon annan motsvarighet i den svenska floran. Den påminner verkligen om en träsko med sin stora, uppsvällda läpp.

Rävahidalen

Reservatet utgörs av en mindre ravin som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en tidvis vattenförande bäck ansluter från norr.

Starrberget

Från Starrberget får man fina utblickar mot det omgivande
landskapet. Följ stigen genom området upp till toppen och se de vidsträckta hällmarkerna. I reservatet kan man njuta av både dramatisk terräng med flera höga stup och lite flackare marker med gamla granar och grova aspar.

Trinnan

Trinnans naturreservat ligger ca 2 km sydöst om Vännäs och ingår i ett mindre kluster av områden med lövrika grannaturskogar. Reservatet består av en flack sluttning och en brantare nipa intill ån Trinnan.

Vinbäck

Vinbäcks naturreservat är en tätortsnära sumpskog bara 2 km söder om Vännäs. Här finns också äldre granskog att besöka.

Vännforsen

Vännforsen är avsatt som naturreservat och Natura 2000-område. Det skyddade området ligger på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven. I Vännforsen finns höga nipor. Den sällsynta älvstarren växer i några källdrag. I området finns stigar och rastplatser med tillhörande vindsky

Kontaktperson: Malin Österlund