Bygglov och anmälan

Lyssna

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
 • åtgärder som kräver anmälan och
 • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs också för vissa andra anläggningar än byggnader och om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det ursprungliga.

Vid ändring av en byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs det oftast bygglov.

Ligger din fastighet inom ett område för värdefull miljö kan det krävas bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.

I tätorterna Vännäs och Vännäsby och inom byar som räknas till sammanhållen bebyggelse behövs bygglov för de flesta nybyggen.

Skyltar och ljusanordningar

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar.

Tidsbegränsat bygglov

Plan- och miljönämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan, till exempel attefallshus.

Friggebodar

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 25 kvm. Friggeboden behöver inte anmälas till kommunen.

Läs mer och ansök om bygglov

I bygglovsprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas. Klicka på länken nedan för att läsa mer om hur processen går till- samt ansöka om bygglov.

Läs mer och ansök om bygglov här

Marklov

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge.

Läs mer och ansök om marklov här

Rivningslov

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du:

 • river en hel byggnad, även stommen
 • river en fullständig del av en byggnad, till exempel en veranda
 • flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Läs mer och ansök om rivningslov här

 

Fem steg till att bygga hus

 1. Välj tomt! Lediga tomter hittar du på vannas.se/ledigatomter
 2. Se vad du får bygga: Alla tomter inom tätorten regleras av detaljplaner som anger vad du får bygga, hur stort, hur högt, antal våningar, hur nära gatan med mera.
 3. Ansökan om bygglov: För att handläggningen av din ansökan om lov ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din ansökan innehåller rätt information från början.
 4. Ansök och skriv avtal med kommunen: När du bestämt dig för att köpa tomten lämnar du in en skriftlig ansökan till kommunen. Efter att du lämnat in en ansökan tar vi fram ett kontraktsförslag. När vi båda är överens träffas vi för att signera avtalet. I avtalet skrivs det in att byggnadsarbetet ska påbörjas inom två år från köpet. Därefter hjälper vi dig att ansöka om lagfart som gör att du juridiskt sett blir ägare till fastigheten.
 5. Teckna övriga avtal (VA, bredband, el): Information om VA-taxa (länk), Nyanslutning av el (vattenfall.se), Bredband och TV (länk).

 

Gällande detaljplan

Detaljplaner finns inom tätorterna Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck. Äldre byggnadsplaner finns även i Ockelsjö, Snåltjärn och Österselet och i Harrselsfors har områdesbestämmelser tagits fram för att skydda kulturmiljön. Är du intresserad av att se hur detaljplanen för din fastighet ser ut är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggavdelningen.

Kontaktperson: Carola Nordlöf