Resultat från tidigare medborgarundersökningar

Lyssna

Här hittar du tidigare resultat för Vännäs kommun i SCB's medborgarundersökning. Vännäs kommun deltar inte varje år, men resultat finns från 2010, 2014 och 2017. Kommunen deltar även 2019.

I enkäten har medborgarna på en 10-gradig skala fått ange vad de tycker om kommunen och dess verksamheter i förhållande till 3 olika områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i kommunen.

 

Resultat 2017

Vännäs kommuns invånare är mer eller lika nöjda som genomsnittet för de 131 kommuner som deltagit i undersökningen. Mest positiva är medborgarna i frågor kopplade till hur det är att bo och leva i Vännäs kommun.

Vad gäller kommunen som en plats att bo och leva i får Vännäs kommun generellt sett ett högre betyg än genomsnittet för de 131 kommuner som deltog i undersökningen 2017. Resultatet visar även att Vännäsborna är mer nöjda än genomsnittet vad gäller arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och trygghet.

54 % av medborgarna i Vännäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen vilket är en ökning sedan 2014. Resultatet visar att Vännäs kommuns förbättringsområden vad gäller kommunen som en plats att bo och leva i handlar om fritidsmöjligheter och bostäder.

Kommunens verksamheter 2017

Vad gäller hur medborgarna i Vännäs kommun ser på kommunens verksamheter ligger Vännäs på samma nivå som genomsnittet för samtliga 131 kommuner som deltog i undersökningen.

Resultatet visar att medborgarna är nöjda med verksamheten vad gäller gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur och renhållning. Vännäs kommun får högre betyg än genomsnittet vad gäller verksamheterna förskolan, grundskolan, räddningstjänsten samt vatten och avlopp.

Resultatet visar att personer som har haft kontakt med någon politiker de senaste 2 åren tenderar ge högre betyg gällande kontakt, information, påverkan och förtroende jämfört med de som inte haft kontakt med någon politiker de senaste 2 åren.

Läs hela resultatet för 2017 här:

 

Resultat 2014

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på blev 60 (av 100), betyget för kommunens verksamheter blev 54 och möjligheterna till inflytande på kommunala beslut fick det totala betyget 40.

Mest nöjda är medborgarna med vatten och avlopp, räddningstjänst, utbildningsmöjligheterna och tryggheten. Några av de områden medborgarna är mindre nöjda med är möjligheten till påverkan på kommunala beslut, tillgången till bostäder samt gator och vägar. Kvinnorna är generellt nöjdare än männen, och medborgare i de äldre åldersgrupperna är mer nöjda än de yngre.

Vid en jämförelse med 20 kommuner som alla har färre än 10 000 invånare framgår att Vännäs ligger ungefär lika eller över genomsnittet på de flesta områden. Det är endast i frågan om bostäder som betyget för Vännäs är klart lägre än genomsnittet. Också i jämförelse med samtliga deltagande kommuner (hösten 2013 och våren 2014) står sig Vännäs resultat bra.

Läs hela resultatet för 2014 här (pdf, öppnas i ny flik)

 

Resultat 2010

I Vännäs kommun genomfördes undersökningen hösten 2010. Ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 58 procent enkäten.

Resultatet var positivt inom alla de områden som mättes.

Här kan du ta del av 2010 års rapport samt 2010 års rapportbilaga.

Kontaktperson: Anneli Eriksson