Plockanalys

Lyssna

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska alla svenska kommuner ha en renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. I avfallsplanen, som är beslutad av kommunfullmäktige, finns visioner och mål som har sitt ursprung i EU:s avfallshierarki - den så kallade "avfallstrappan". Trappan visar vägen till en ökad sortering hos hushåll och andra verksamheter, vilket ska göras för att minska miljöbelastningen från avfallshanteringen.

För att kontrollera att kommunen är på rätt väg vad gäller avfallsmålen, måste flöden och kvalitet kontrolleras. Genom att mäta utsorterade inlämnade avfallsmängder kan en grov uppskattning göras av måluppfyllelsen. För att få så god mätnoggrannhet använder vi i Västerbotten oss av en så kallad Plockanalys.

Syfte

Syftet med plockanalysen är att få ett mått på vad hushållen slänger i sina soptunnor med fokus på andelen matavfall, producentansvarsmaterial, farligt avfall och elektronik. Plockanalysen kan sedan användas av kommunerna för att nå målen i avfallsplanen. Dessutom kan plockanalysen användas för att jämföra sorteringsgraden av hushållsavfallet i de deltagande kommunerna. På en mer detaljerad nivå kan jämförelser göras exempelvis mellan olika typer av hushåll (flerfamiljshus och villor) och mellan typer av bostadsområden (landbygd eller tätort). Resultatet kan därefter nyttjas till att förbättra insamlingen och på så sätt erhålla rätt sorterat hushållsavfall. Plockanalyser har gjorts 2009, 2013 och 2017 vid den senaste analysen var syftet att jämföra resultatet med tidigare års plockanalyser.

Var gjordes plockanalysen?

Här i Vännäs gjordes plockanalysen i två områden, ett på landsbygd och ett i tätort. I området som berördes av analysen finns det två återvinningsstationer. Vi har ingen källsortering av matavfall, men vi har sedan 2014 viktbaserad taxa och proverna togs från villor i tätort och på landsbygd.

Vilka gjorde plockanalysen?

Plockanalysen gjordes av Envir AB på uppdrag av länets alla kommuner efter tömning av de sopbilar som hade tömt soptunnor i de aktuella områdena.

Vilket resultat fick Vännäs?

I rapporten "Plockanalys 2017" (Pdf, 1MB) kan du se vårt resultat. Där kan du även jämföra Vännäs resultat med övriga kommuner i Västerbotten.

Plockanalys 2013

Hur sorterades avfallet?

Avfallet sorterades i följande fraktioner:

  • Bioavfall: mat- och trädgårdsavfall.
  • Papper: pappersförpackningar, wellpapp och tidningar. Det vill säga avfall som omfattas av producentansvaret.
  • Plastförpackningar: frigolit och förpackningar av hård- eller mjukplast. Det vill säga avfall som omfattas av producentansvaret.
  • Glasförpackningar: både färgat och ofärgat glas. Det vill säga avfall som omfattas av producentansvaret.
  • Metallförpackningar: Både förpackningar och icke-förpackningar eftersom det gjordes så vi plockanalysen 2009. Metallförpackningar omfattas av producentansvaret.
  • El- och elektronikavfall: Glödlampor, sladdar och diverse småelektronik. Det vill säga avfall som omfattas av producentansvaret.
  • Farligt avfall: Läkemedel, batterier, lacker, färger och annat miljöfarligt avfall.
  • Övrigt: Trä, textil, blöjor, bindor m.m.

Kontaktperson: Inger Olofsson