Strandpromenaden. Foto: Emelie Höglander

Utveckling av strandpromenaden

Lyssna

Detaljplanen för området längs med strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018. Syftet med planen är att få en samlad bild över hur området ska användas och vilka åtgärder som får utföras efter sträckan. Planen kommer bl.a. möjliggöra för föreningar att lägga ut gemensamma bryggor i älven.

Beslutad detaljplan för strandpromenaden

Detaljplanen för strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby antogs av kommunfullmäktige den 11 juni 2018.

Syftet med planen är att få en samlad bild över hur området ska användas och vilka åtgärder som får utföras efter sträckan. Förslaget kommer bl.a. möjliggöra för föreningar att lägga ut gemensamma bryggor i älven.

Vattenområdet efter vallen i Vännäsby undantogs från antagandet för eftersom definitionen på vad som kan vara en åverkan på vallen kommer att utredas vidare innan man kan besluta om vad som kan tillåtas efter vallen.

Här finns kommunfullmäktiges beslut och den antagna detaljplanen. Dokumenten öppnas som PDF:

Starta brygg-förening

Funderar du och dina grannar på att lägga ut en allmän brygga på kommunens mark? Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Försäkra dig om att det finns ett utpekat bryggområde i detaljplanen på den plats där ni vill lägga ut bryggan. Starta sedan en förening. För att få en tydlighet i vem som ansvarar för vad och undvika privatisering utarrenderas marken enbart till föreningar. Här kan du läsa mer om hur ni gör för att starta en förening www.vannas.se/forening

När föreningen är bildad kan ni ansöka om arrende genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan arrende (länk till pdf blankett), tillsammans med en karta över området. På blankettens baksida finns en guide hur den fylls i.

Efter inskickad ansökan går vi på samhällsbyggnadsförvaltningen igenom underlaget och hör av oss om vi undrar över något innan vi tar fram ett förslag på arrendeavtal.

Kort om bakgrund och regler

Området utefter strandpromenaden i Vännäs och Vännäsby ägs till största delen av kommunen. Kommunen kan upplåta ett visst markområde till föreningar som önskar uppföra allmänna anläggningar. Upplåtelsen görs via ett arrende som söks för max 5 år i taget. Området som arrenderas tillsammans med de anläggningar som genomförs ska vara tillgängliga för allmänheten. Arrendatorn ansvarar även för skötsel av anläggningarna inom markområdet.

Vill arrendatorn lägga ut en brygga måste en livboj finnas. Vissa åtgärder, exempelvis bastu, kan kräva bygglov och måste i sådana fall sökas och beviljas hos plan- och miljönämnden innan åtgärden påbörjas.

En engångsavgift för arrendet på 1000 kr tas ut när avtalet tecknas.

Om ni under arrendeperioden vill ändra ändamålet behöver ni meddela kommunen genom att skicka in en ny blankett och beskriva ändringarna, tex att ni önskar att lägga ut ytterligare en brygga, uppföra en byggnad osv.

Kontakt
Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef

Fortsatt arbete

Kommunens ambition är att utveckla området med fler mötesplatser och aktiviteter efter sträckan. Till exempel är området ute vid älvarnas möte, ”Rompa” är en intressant plats som diskuteras och vi håller nu på att ta fram en handlingsplan på vilka åtgärder vi kan genomföra på kort och på lång sikt.

Kommunstyrelsen arbetar även vidare med uppdraget att ta fram riktlinjer som ska förtidliga vad som kan tillåtas efter de vallar som skyddar bebyggelsen mot översvämning.

Kontaktperson: Tore Forsberg