Brukningsavgift

Lyssna

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten. Den fasta avgiften (grundavgiften) består av:

  • Vatten
  • Lägenhetsavgift - varje bostad som har tillgång till vatten betalar en avgift per lägenhet som finns i fastigheten. OBS! En villa = en lägenhetsavgift
  • Spillvatten
  • Dagvatten

Den fasta avgiften per år är 3 170,75 inklusive moms (2020 års taxa).

Rörlig avgift

Din förbrukning mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. För alla kunder som är anslutna till verksamhetsområdet*) debiteras en rörlig avgift på 19,70/m3 inklusive moms (2020 års taxa).

Är du enbart ansluten till vattennätet betalar du 11,82/m3 inklusive moms (2020 års taxa).

*) Med verksamhetsområde menas det geografiska område inom vilken kommunal hantering av vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten har ordnats. En kund kan vara ansluten till detta på olika sätt och debiteras utifrån det.

 

Kontaktperson: Christer Nygren