Villa

Lyssna

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Typexempel, typhus A


Villa ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten med en beräknad vattenförbrukning på 150 m3/år, avgifterna är inklusive moms (2020 års taxa).

Fast avgift
Grundavgift 3 170,75
Rörlig avgift
150 m3 x 19,70 2 955,00
Total kostnad per år, inklusive moms 6 125,75


Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten.

Kunden betalar en avgift per år och lägenhet (hushåll) för de nyttigheter fastigheten är ansluten till.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter.

Kontaktperson: Christer Nygren