Övriga avgifter

Lyssna

Om kommunen, på fastighetsägarens begäran, har genomfört en åtgärd eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så att vattentillförseln stängts av, reducerats eller om någon annan åtgärd har gjorts av kommunen, kommer fastighetsägaren att faktureras enligt nedanstående priser. Alla priser är inklusive moms (2020 års taxa).

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare 675,00
Montering eller demontering av strypbricka 675,00
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 675,00
Länsning av vattenmätarbrunn 807,50
Undersökning av vattenmätare, inklusive ned- och uppmontering 2 022,50
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare*) 807,50
Ej tillträde till vattenmätare 675,00
Fritt att ta betalt för övriga tjänster Särtaxa

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid, faktureras ett tillägg med 50 % på ovanstående priser.

*) Vattenmätaren är kommunens egendom, men fastighetsägaren ansvarar för den i enlighet med Vännäs kommuns ABVA  (Allmänna bestämmelser Vatten och avlopp). Detta innebär att fastighetsägaren ska vårda mätaren och se till att den inte skadas av t.ex. frost. Skadas vattenmätaren måste kommunen kontaktas för byte. Kostnaden för detta faktureras fastighetsägaren.

Kontaktperson: Christer Nygren