Barn- och föräldrainflytande

Lyssna

På våra förskolor arbetar vi aktivt med att barnen ska ha möjlighet till inflytande och kunna påverka verksamheten. Det är något barnen har rätt till och något vi tror på. Det främjar lust att lära och lägger grunden för en förmåga att ta eget ansvar, våga ta för sig och föra fram idéer och tankar.

Vi behöver hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att de ska få möjlighet till ett reellt inflytande på arbetssätt och sin vardag i förskolan. En av våra viktigaste uppgifter är att vara lyhörda för barnens åsikter och få fatt i barnens perspektiv. För de barn som ännu inte kan uttrycka sig muntligt blir det viktigt att observera barnen och att ”lyssna in” det de framför med kroppsspråk och minspel.

Genom att material placeras så att barnen själva kan se och komma åt det kan de själva välja vad de vill göra och blir inte beroende av att någon vuxen ställer i ordning eller plockar fram material. Det är också ett konkret sätt att ge barnen inflytande.

På alla våra förskolor finns forum för föräldrasamverkan. Det kan exempelvis vara förskoleråd, föräldramöten, föräldracaféer, utvecklingssamtal och de vårdnadshavarenkäter som vi skickar ut varje år som en del av vårt kvalitetsarbete. Vänd dig till förskolechefen på den aktuella förskolan om du vill veta mer om hur du som förälder/vårdnadshavare kan vara med och påverka.
Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och föräldrar är välkomna att delta i våra verksamheter när möjlighet finns.

Kontaktperson: Tomas Åström