Tips vid förlängning av befintligt bostadshus

Lyssna

Här hittar du tips på saker att tänka på vid planering av en förlängning av ett befintligt bostadshus, för en snygg utformning. Längst ner på sidan finns exempel på planritningar.

Byggnadsvolym och indrag/placering:

Tillbyggnaden anpassas sig till den befintliga byggnadens volym och utformas på liknande sätt.  Det är lämpligt att tillbyggnaden / förlängningen underordnar sig den befintliga. Om tillbyggnaden är en egen volym blir det även tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt. Befintligt tak behöver då heller inte åtgärdas eller bytas ut helt och det är svårt att klara övergången mellan ny och gammal fasad på ett bra sätt utan indrag. Befintliga fasader kan även ha åldrats i till exempel färg och då är det bra att skilja volymerna åt en aning.

Taklutning och takmaterial:

Det ska helst vara samma taklutning på tillbyggnaden som på det befintliga taket. Detta ger en lugn volym och sammanhållen form. Det bidrar till känslan av en genomtänkt utformning.

Samma takmaterial med samma färg på tillbyggnaden / förlängningen som på befintligt tak ger en sammanhållen volym. Huset kommer att uppfattas som en tydlig helhet.

Fönster:

Samma typ av fönstersättning i fasaden ger en sammanhållen och lugn fasad.  Fortsätt med samma typ av fönster som i befintlig byggnad, till exempel utåtgående mittpostfönster respektive hela rutor, stående respektive liggande fönster och så vidare. Fönstren i tillbyggnaden behöver inte vara av exakt samma storlek som i befintliga huset, men fönster i tillbyggnaden bör ligga i samma ”linje” i överkant/underkant som på det befintliga huset för att intrycket inte ska bli ”oroligt”.

Använd fönster samma material (trä, trä/alu och så vidare) som i befintligt hus. Det ger ett hophållet intryck på hela byggnaden. Behåll också den befintliga fönsterkulören och ytbehandlingen även på de nya fönstren, till exempel vita, ljusgrå, oljade.

Fasadmaterial och fasadfärg:

Använd om möjligt samma  fasadmaterial på tillbyggnaden som på det befintliga huset. Det ger ett lugnt och enhetligt slutresultat. Det kan dock vara svårt att hitta tegel som är lika det befintliga, använd då gärna träpanel. Måla gärna träfasaden i en kulör som redan finns på befintligt hus, till exempel teglets/fogens eller sockelns färg.

Det fortsatta underhållet underlättas om material och även färg är samma i bägge delarna. Man kan till exempel använda samma redskap och färgtyp och kulör vid ommålning av hela byggnaden.

Exempel på planritningar: