Folkhälsoråd

Lyssna

Folkhälsorådets arbete handlar om att informera och på olika sätt stimulera aktörer inom kommunen till ett folkhälsofrämjande synsätt.

Detta förväntas leda till att de åtgärder som som krävs för ett skapande och bibehållande av en god hälsa bland befolkningen skall hanteras på ett optimalt sätt. Rådet ska utgöra navet i kommunens folkhälsoarbete.

Rådet består av företrädare för de olika nämnderna i kommunen samt företrädare för landstinget och Vännäs Vårdcentral - såväl förtroendevalda som anställda. Även andra aktörer som studieförbunden, föreningar och kyrkorna bjuds in till folkhälsorådets möten.

Landets folkhälsoarbete är fokuserat på folkhälsopolitikens 11 målområden:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande

 

Landstinget i Västerbotten har kompletterat dessa med ytterligare ett målområde, så även Vännäs kommun:

12. Psykisk hälsa

Ordförande
Sonja Eriksson

 

Minnesanteckningar

2016

 

2015

 

2014

2014-03-04

 

2013

2013-02-28
2013-06-10
2013-12-04

 

Styrande dokument

Kontaktperson: Angelie Persson