Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Lyssna

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till plan- och miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs.

Anmälan

Kontakta miljöavdelningen för anmälningsblankett.

När anmälan kommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen skickas ett exemplar till Länsstyrelsen. Om anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer den frågan att hanteras av Länsstyrelsen.

När anmälningen är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut. Plan- och miljönämnden kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Handläggningsavgift för anmälan enligt miljöbalken är olika beroende på verksamhetens omfattning och risker. Mer information finns i Vännäs kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken (KF § 5 2015-02-23).

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är plan- och miljönämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare. I vissa fall kommer istället en miljösanktionsavgift att tas ut.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga:

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor,  tvätterier, ytbehandling, vissa verkstäder, tillverkning av plastprodukter är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Förteckning anmälningspliktiga verksamheter

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson