Detaljplaner

Lyssna

Med hjälp av detaljplaner regleras mark- och vattenområdenas användning samt bebyggelse och byggnadsverk.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plankarta med bestämmelser som talar om vad som får/kan byggas, på vilken markyta som det får/kan byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett bestämt område samt en tillhörande planbeskrivning som beskriver detaljplanens syfte och genomförandet av detaljplanen.

Genom upprättandet av en detaljplan ges fastighetsägaren en byggrätt och planen utgör underlag för kommande beslut om bygglov samt vissa anmälningsärenden, enligt plan- och bygglagen.

Detaljplanen tas fram genom en demokratisk och politisk process, är juridiskt bindande och gäller till dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. I praktiken kan det innebära att du och din granne kan ha olika bestämmelser att förhålla er till, till exempel om respektive markområde är planlagt vid olika tillfällen.

Pågående detaljplaner (länk, öppnas i samma flik)

Detaljplaneprocess

Detaljplaneprocessen startar alltid med en ansökan om planbesked. Om ett positivt planbesked kan ges kan kommunen påbörja framtagandet av planhandlingar. Beroende på om förslaget till ny detaljplan samstämmer med kommunens översiktsplan eller strider mot den ser den följande processen olika ut. Om detaljplaneförslaget följer kommunens översiktsplan går det oftast fortare att ta sig genom hela processen till att den antas och får Laga kraft.

Under detaljplaneprocessen vägs allmänna intressen mot eventuella motstående enskilda intressen, det görs normalt även en avvägning mellan olika enskilda intressen.

Detaljplaner är bindande för efterföljande beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL). Någon ytterligare prövning utöver det som är reglerat i detaljplanen görs inte vid en lovansökan.

Läs mer på Boverkets hemsida, gällande information om detaljplaner: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/detaljplanering/

Kontaktperson: Carola Nordlöf