Mål för kultur- och biblioteksverksamheten i Vännäs

Lyssna

Vännäs kommun ska erbjuda sina medborgare lagstadgad eller brett efterfrågad service på bästa och effektivaste sätt. Vår verksamhet skall präglas av helhetssyn och människors rätt och möjligheter att utvecklas samt skapa förutsättningar för en god livskvalitet i ett demokratiskt samhälle. Mål för kultur- och biblioteksverksamheten i Vännäs tagna vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2003-09-29. Kf §31 03/112

Kulturavdelningen

Kulturavdelningen ska stödja och främja de kulturyttringar som finns och bjuds i kommunen, såväl amatörism som professionalism samt komplettera det utbud som finns i regionen. Kommunen stöder de föreningar och studieförbund som arbetar med dans, musik, teater, film och folkbildning i sitt kulturarbete t ex med kommunala bidrag. Kulturavdelningen ska söka samarbete och samverkan med andra kulturaktörer inom regionen. Kulturutbudet ska vara av den omfattningen och av den kvalitén att det gör Vännäs till en attraktiv ort att bo och verka i.  

Barn och ungdomars möjlighet till kulturupplevelser i kommunen ska prioriteras men även andra åldersgrupper ska ges möjlighet till kulturupplevelser. Kulturavdelningen ska ombesörja att både barn och vuxna med olika funktionshinder ges möjlighet att nyttja bibliotek och få tillgång till kulturprogram.

Mål för de olika delområdena

Bibliotek

Grunden för biblioteksverksamheten regleras i Bibliotekslagen, SFS 1996:1596. Lagen omfattar såväl folk- som skolbibliotek.

En viktig grundbult i demokratin är tillgång till biblioteksservice. God läskunnighet och tillgång till information är grundläggande förutsättningar för att man ska kunna delta i den demokratiska processen. Biblioteken ska därför utgöra en central plats när det gäller att tillgodose medborgarnas behov av information. Den kunskapssyn som avspeglas i läroplanerna, där undersökande arbete, nyfikenhet och lust att lära sätts i centrum, förutsätter att varje elev/pedagog ska ha tillgång till ett bibliotek på sin skola.

Folkbiblioteket ska vara basen för lokal kulturverksamhet. För de mindre barnen, för ungdomar och även äldre är geografisk närhet viktig. Folkbiblioteket utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Biblioteken inom Umeåregionens sex kommuner har ett omfattande samarbete. Biblioteken kan därigenom erbjuda god biblioteksservice till alla invånare oavsett om låntagaren bor på landet eller i tätorten.

Mål uppnås genom

 • öppettider som är anpassade till kommuninnevånarnas behov
 • hög kompetens hos personalen
 • brett utbud av medier och informationskällor
 • verksamhet som stimulerar barns och ungdomars fantasi, kreativitet och läslust
 • en interaktiv hemsida på internet som gör det möjligt att i stor utsträckning nyttja bibliotekens resurser hemifrån

Det integrerade folk- och skolbiblioteket ska balansera allmänhetens och elevers/pedagogers behov av biblioteksservice utifrån de resurser som angetts till respektive verksamhet.

Mål uppnås genom:

 • öppettider som är anpassade till kommuninnevånarnas och skolans behov
 • hög kompetens hos personalen
 • brett utbud av medier och informationskällor
 • samnyttjande av personal, lokaler, mediasamlingar och datasystem
 • samplanering av större temaarbeten och övrig pedagogisk verksamhet
 • en interaktiv webbsida som gör det möjligt att i stor utsträckning nyttja bibliotekens resurser hemifrån

Skolbiblioteken ska främst ha en pedagogiskt uppgift, som inte kan ses isolerad från skolans övriga pedagogiska verksamhet.

Mål uppnås genom:

 • samplanering av större temaarbeten och övrig pedagogisk verksamhet
 • välutrustade bibliotek med kompetent personal

En biblioteksplan finns skriven och är tagen vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-17, BoU § 61 och ses som ett komplement till kommunens kulturmål.

Musikskolan

Den gemensamma grunden för musikskolans och grundskolans musikundervisning ska vara läroplanen och kursplanen. Musikskolans frivilliga undervisning ska vara ett viktigt komplement till skolans musikundervisning. Den ger en förstärkande och fördjupande effekt i grundskolans undervisning. Musikskolan ska spela en aktiv roll i den pedagogiska verksamheten och i kommunens kulturliv.

Musikskolans mål är att ge eleverna kunskap i musik och utveckla deras färdigheter till ett värdefullt fritidsintresse. Den förbereder för fortsatta musikstudier och möjliggör ett aktivt deltagande i musiklivet. Målet är att vidga och fördjupa elevernas musikupplevelser och ge dem förutsättningar att förstå olika slag av musikyttringar.

Mål uppnås genom:

 • hög pedagogisk kompetens hos personalen
 • att musikskolan ständigt söker utveckla verksamheten i takt med förändringar i samhället, ha en öppenhet för den moderna teknikens utveckling och med dess hjälp skaffa kunskap och skapa nya uttrycksformer
 • att genom konserter och framträdanden stimulera ett aktivt musikliv
 • att presentera ett brett utbud av olika genrer och musikyttringar

Film

Kommunens biografverksamhet ska präglas av ett varierat program för alla åldrar och med hög teknisk och innehållsmässig kvalitet. Biografen ska vara väl känd och en mötesplats i kommunen.
 

Biografen nyttjas även av Vännäs Filmstudio och vid skolbiovisningar. Målet för skolbioverksamheten är bl a att ge alla elever i kommunens skolor möjlighet att se film på biograf.

Mål uppnås genom:

 • samverkan mellan representanter för Medborgarbion, Skolbion, Vännäs Filmstudio
 • hög kompetens hos personalen och ansvariga
 • riktad marknadsföring

Konst / Teater / Dans / Musik

Barn och ungdomars möjlighet till upplevelser inom dans, musik, konst, film och teater ska prioriteras men även andra åldersgruppers behov ska beaktas. Samarbete mellan kulturavdelningen, skola, studieförbund och föreningsliv ska vara självklart. Utställningsverksamheten ska ha ett varierat utbud och vända sig till olika åldersgrupper.

Mål uppnås genom:

 • regelbundna planeringsträffar som syftar till samarbete mellan olika aktörer inom kulturområdet
 • kommunen stöder de föreningar och studieförbund som arbetar med dans, musik, teater, film och folkbildning med kommunala bidrag
 • kulturstipendier delas ut en gång per år för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden
 • kommunens årliga inköp av konst för placering i kommunala lokaler och offentliga miljöer
 • enligt fullmäktigebeslut 1983-02-28 ska vid nybyggnad samt större om- och tillbyggnader konstnärlig utsmyckning ske för en kostnad motsvarande en procent av byggnadskostnaden

Kulturarvet

Kulturmiljöfrågorna regleras i Lag (1988:950) om kulturminnen mm.

Kulturpolitiken ska bl a garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levandegörs. Upplevelsen av historisk kontinuitet är en förutsättning för att individen ska känna trygghet och förankring i tillvaron. Kulturmiljövården ska ses som ett led i strävandena att skapa en god livsmiljö. Kulturmiljövårdens uppgift är att bevara, vårda och för nutidsmänniskan levandegöra kulturhistoriskt värdefulla element i kulturlandskapet. Ett kulturmiljövårdsprogram finns sedan 1994. Kulturavdelningen ska verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde.

Mål uppnås genom:

 • bibliotekets mål att främja kunskap om kulturarvet, förståelsen för kulturen och insikt om vetenskaplig forskning och utveckling
 • beaktande av Vännäs kommuns kulturmiljövårdsprogram vid planering av den fysiska miljön
 • samordning av insatser och resurser mellan olika ansvariga för kulturmiljövården

Folkbildningsverksamhet

Övergripande mål är att ge kommuninnevånarna möjlighet att ta del av ett varierat utbud av studieverksamhet.

Mål uppnås genom:

 • stöd till de i kommunen verksamma studieförbunden
 • folkbibliotekets roll att stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer

Kontaktperson: Carina Zakrisson