Handläggningsavgifter tobak och liknande produkter

Lyssna

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen av tillstånd att sälja tobak eller tobaksrelaterade produkter. Avgiften är baserad på antal timmar respektive tillstånd beräknas ta för att utredas tillräckligt och räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Den som har stadigvarande tillstånd betalar även en årlig tillsynsavgift.

Timtaxan är 750 kr för 2019-2020 och räknas årligen upp med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2020. För att få fram aktuell handläggningskostnad för respektive tillståndsansökan, multiplicera tidsåtgången (timmar) med timtaxan.

Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

Tillstånd tobaksförsäljning timmar
Stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning 8
Tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning 6
Ändringar i stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning - ny ägare 3
Övriga stadigvarande och tillfälliga ändringar i stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning 1,5

 

Anmälan timmar
Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 0,5
Anmälan av folkölsförsäljning 0,5

Årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd (inkluderar yttre och inre tillsyn). För tillfälliga tillstånd gäller löpande timtaxa vid behov av tillsyn.

Tillsyn timmar
Ordinarie årlig tillsyn av tobaksförsäljning 2,5
Ordinarie årlig tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 1,5
Ordinarie årlig tillsyn folkölsförsäljning 1,5
Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vis ordinarie tillsyn löpande


Vid försäljning av en kombination av tobak, folköl och elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare tas kombinerad tillsynsavgift ut, som blir lägre än de separata avgifterna tillsammans.

Produktgrupper timmar
Tobak + folköl och/eller elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 2,5 timmar + 0,5 timmar per ytterligare produktgrupp
Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare  2