Infrastrukturavdelningen

Lyssna

Vännäs kommun är mycket beroende av att olika tekniska system ska fungera. Flera av dessa har sedan länge varit kommunala verksamheter. Insfrastrukturavdelningen arbetar med gator, vägar och trafik, vatten och avlopp, parker, grönområden, fritidsanläggningar, renhållning och teknisk service.

Vattenreningsverk och avloppsreningsverk sköts av två maskinister. Åtta yrkesarbetare arbetar med gator, VA-nät, parker, fritidsanläggningar och förråd.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal


Samhällsbyggnadschef
Tore Forsberg

Christer Nygren
Gatuchef
Christer Nygren
Christer och har ansvaret för vattenverk, avloppsreningsverk, VA-ledningar. Han är också ansvarig för kommunens gator och vägar, parker och grönområden och kommunens fritidsverksamhet samt kommunens vägbelysning.

Gatu-/VA-ingenjör
Lisa Söderberg

Inger Olofsson
Renhållningschef
Inger Olofsson
Inger är renhållningschef och ansvarar bland annat för slamtömning, sopor och renhållning.

Maria Lundberg
Handläggare

Maria Lundberg
Maria registrerar ägarbyten och byten av sopkärl, fakturerar VA, sophämtning, slamtömning och deponi.

Viktoria Lundgren
Mättekniker
Viktoria Nilsson
Viktoria arbetar som mätningstekniker. Inmätning av allt från vägar, hus, ledningar samt uppdatering av dessa mätningar mot digitala kartor. Utsättning av hus, vägar osv. inför byggnationer. Mindre GIS-uppdrag. Svarare mot Ledningskollen för VA-frågor. Ajourhåller geometrier mot NVDB och LVDB.


Byggnadstekniker
Per Ericsson
Per jobbar med entreprenadkontroll och besiktning, planering, upphandling inom verksamhetsområdet.

Mikael Kjellson
Arbetsledare
Mikael Kjellson
Mikael arbetar som arbetsledare för yrkesarbetare och maskinister. Planerar och anskaffar material och tjänster vid underhållsarbeten. Medverkar vid projektering inom områdena gator, va-verk samt park- och fritidsanläggningar. Upphandlar inom verksamhetsområdet. Entreprenadkontroll och besiktning.

Simon Holmqvist
Fritidsvaktmästare
Simon Holmqvist

Hitta till oss 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Tore Forsberg