Bidrag för resor och inneboende (inackordering)

Lyssna

Du som är under 20 år och studerar kan ansöka om busskort, reseersättning eller inackorderingstillägg. Det kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Ansökan görs till den kommun där du är folkbokförd.

Resetillägg

Du som är gymnasieelev kan ha rätt till resetillägg. Det gäller dig som har rätt till skolskjuts men har långt till närmaste busshållplats eller inte kan nyttja kollektivtrafik för att ta dig till skolan. Resetillägget är en ersättning som du kan ansöka om för kostnader för att ta dig till och från skolan. Om du beviljas resetillägg är grundregeln att du ersätts med en summa som motsvarar Länstrafikens pris för ett busskort.

Du har rätt till resetillägg om:

 • du är folkbokförd  i Vännäs kommun
 • du är elev i kommunal gymnasieskola
 • den kurs du går omfattar minst åtta veckor
 • du har minst sex kilometer mellan skola och bostad
 • du är högst 20 år (resetillägget betalas t o m vårterminen det år du fyller tjugo år)
 • du inte kan nyttja kollektivtrafik eller har ett gångavstånd på minst tre kilometer mellan bostad och närmaste hållplats. I det senare fallet kan du få både gymnasiebusskort och resetillägg.

Ansökan om resetillägg
Ansökan om resetillägg görs via respektive hemkommun. Beslut om eventuellt resetillägg fattas av barn- och utbildningskontoret som också ansvarar för utbetalning.

Du får inte ansöka om både resetillägg och inackorderingstillägg.
 
Du som byter från pendling till inackordering under terminen är skyldig att återlämna din terminsbiljett alternativt resterande ersättning.

Ansök om resetillägg

Busskort

Regler
Du kan ansöka om busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Har du mer än 6 km  från din bostad (där du också är folkbokförd) kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Avståndsgränsen beräknas utifrån närmast farbara cykelväg på sommaren, det vill säga en kombination av cykelbanor och gator/vägar.

Var kan du ansöka om busskort och kontantersättning?
Liljaskolans expedition har en särskild person som har hand om busskort och kontantersättning (resetillägg). Om du går på ett annat gymnasium i Umeåregionen, ta då kontakt med den gymnasieskolans expedition.

Användandet av busskortet
Kortet är personligt och ger dig möjligheten till två resor per dag mellan skolan och hemmet på de sträckor som trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten och/eller lokaltrafiken i Umeå. Kortet gäller under skoldagar.

Förändringar i behovet av busskort
Om du avbryter dina studier eller får inackorderingstillägg, måste du lämna tillbaka ditt busskort så snart som möjligt. Detta gäller också om du flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola.

Frågor kring busskort eller kontantersättning
Kontakta i första hand Liljaskolans expedition. Om du går på ett annat gymnasium i Umeåregionen ta då kontakt med den gymnasieskolans expedition.

Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, studerande vid kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildning kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och hemmet.

Du som är elev vid folkhögskola, fristående skola och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Ansök om inackorderingstillägg

Vem har rätt till inackorderingstillägg?
För att du som elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:

 • Du är folkbokförd i kommunen
 • Inackorderingstillägg utgår t o m vårterminen det år du fyller 20 år
 • Du är heltidsstuderande
 • Du har minst 40 km mellan bostad och skola eller vid kortare avstånd har du en restid (inkl gång- och väntetid) som är minst 2 tim/dag i förhållande till skolans ramschema.


Inackorderingstillägg för inackordering på hemorten kan beviljas:

 • om dina föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och du bor kvar i Sverige.
 • om du på grund av sociala missförhållanden i bostaden bor inackorderad och intyg från social myndighet styrker detta.

Inackorderingstillägg utgår för år 2020 med följande belopp:


Reseavstånd Belopp/månad
0-124 km 1 577 kr
125 - 599 km 1 977 kr
600km eller mer 2 277 kr
 
Inackorderingstillägg utbetalas under perioden september t o m maj (nio månader)


Ändrade förhållanden
Du som sökande är skyldig att anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget till Barn- och utbildningskontoret i Vännäs kommun. Kommunen kan kräva tillbaka ersättning om du anger felaktiga uppgifter.

OBS!
Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor eller gymnasiebusskort kan normalt inte utgå samtidigt. Därför kan du som får inackorderingstillägg inte få ersättning för dagliga resor.

Kontaktperson: Kim Holmberg