Frivilliga resursgruppen, FRG

Lyssna

En frivillig resursgrupp, FRG, är ett samarbete mellan en kommun och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid större samhällsstörningar och extraordinära händelser. Cirka 160 kommuner, inklusive Vännäs kommun, har avtal med FRG och fler är på väg att skaffa det.

Vad gör FRG?

Samhället har idag begränsade möjligheter att stödja sina medborgare vid större olyckor, katastrofer och andra samhällsstörningar. FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när en större samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffat, för att t.ex. hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar och ledare till frivilliga resursgrupper samt samordnar rekryteringen till grupperna. Sedan 2009 kommer uppdraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Om du vill veta mer om frivilliga resursgrupper. Besök www.civil.se

Bli medlem i Vännäs FRG!

Vännäs FRG har idag ett stort behov av fler frivilliga för att få större uthållighet över ett längre tidsperspektiv. Vår målsättning är att ha cirka 20 personer engagerade i Vännäs FRG innan 2020.

Vi behöver Dig som vill göra en insats för Dina medmänniskor och vara en extra resurs om en svår påfrestning skulle drabba vår kommun.

Uppdraget

En FRG-medlem behöver kunna ta initiativ och improvisera efter rådande läge, och ska vara beredd att rycka in på olika uppgifter som hen kan utföra. Många av de som ingår i Vännäs FRG har efter en grundkurs fortbildat sig i civilförsvarets kurser, så som: ledarskap, överlevnad, kriskommunikation, HLR (Hjärt Lung Räddning) med mera. Självklart kommer vi att träffas för kompletterande utbildning. Läs mer om grundutbildningen längre ner på sidan.

Exempel på uppgifter du kan få vid en extraordinär händelse:

 • Stötta kommunen med information, till exempel: upprätta informationspunkter i kommunen, dela ut flygblad/skrivtliga meddelanden i bostadsområden.
 • Logistikuppdrag i olika former till exempel till Räddningstjänsten, till exempel: utdelning av vatten vid mobila tankar.
 • Vägvisning och stöd vid uttymning och evakuering.
 • Stöd till skola/äldreomsorg/LSS vid samhällsstörningar.
 • Stöd vid krisövningar.


Specialkunskaper
Språkkunskaper är ett av många exempel på personliga kunskaper och färdigheter som kan komma till nytta. God förmåga till kontakter och att ta och ge information är väsentligt, liksom lokalkännedom, stresstålighet och en hyfsad fysisk förmåga.

Grundutbildningen på 40 timmar omfattar bland annat:

 • Kommunens organisation under normala förhållanden och under extraordinära händelser.
 • Vår egen, samhällets och kommunens sårbarhet respektive resurser.
 • Informationsflödet i kris eller katastrof.
 • Kommunens informationsorganisation.
 • Hur man möter människor i kris.
 • Hjärt-/lungräddning och första hjälpen.
 • Förebyggande brandskyddsåtgärder och praktiska släckåtgärder.
 • Metoder för att organisera spontant frivilliga.
 • Kännedom om frivilligorganisationer, ideella föreningar och trossamfund.
 • FRG-medlemmens självständiga agerande som kontaktperson i gruppen.
 • 72-timmars utbildning "krisberedskap".


Mer information och kontakt

Om du är intresserad av att delta eller veta mer, kontakta:

Carina Wiro
tel. 0935-131 71/070-538 20 76
carina.wiro[at]civil.se

Tommy Bolme
tel. 070-200 94 19
tommy.bolme[at]alvnet.se

Vi finns även på Facebook

Vännäs frivilliga resursgrupp (länk)

Vännäs FRG vill här tacka för sponsorstöd i form av materiel som Försvarsmakten, Vännäs kommun, Kaj Johansson, Brattby såg och Västerbottensgruppen har bidragit med.

Sidan senast ändrad: 2019-02-25
Ansvarig för innehållet: Tommy Bolme