Serveringstillstånd/Tobak

Lyssna

För att få tillstånd att mot betalning servera alkoholhaltiga drycker, måste tillstånd sökas hos den kommun där serveringen kommer att äga rum.

Med serveringstillstånd menas tillstånd att till allmänheten eller till så kallade slutna sällskap mot betalning servera spritdrycker, vin eller öl. Serveringen får bara ske i samband med matservering och endast i de lokaler som angetts när tillståndet söktes. Serveringstillstånd kan sökas antingen för servering till slutna sällskap eller till allmänheten.

Innan du lämnar in ansökan om serveringstillstånd

Här är några punkter att komma ihåg innan en ansökan lämnas in:

Alkohollagen är i grunden en social skyddslagstiftning som ska begränsa alkoholens skadeverkningar. Lagen ställer höga krav på att den som söker serveringstillstånd för att sälja alkohol är lämplig samt att lokalerna där serveringen bedrivs är lämpliga. Bevisbördan för att sökanden är lämplig ligger på denne.

  • Ansökningsblankett kan skickas in elektroniskt. Alla bilagor kan också skickas in elektroniskt. Ansökningsblanketten kan, om du önskar, skrivas ut och skickas per post till kommunen.


  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska vara kommunen tillhanda senast fyra (4) veckor före arrangemanget äger rum. För övriga typer av tillstånd gäller att en komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre (3) månader före arrangemanget äger rum eller verksamheten planeras att starta. Dessa handläggningstider kan hållas i normalfallet under förutsättning att alla efterfrågade handlingar lämnats in. Handläggningstiden kan också påverkas av att beslut i vissa fall fattas av kommunstyrelsen som inte sammanträder varje månad. Observera att du måste få ett godkännande av kommunen innan du har rätt att påbörja serveringen oavsett om ansökningen har lämnats in i tid.


  • Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen kan påbörjas. Kvitto på inbetald ansökningsavgift bifogas ansökan.


  • Alkohollagen ställer krav på att företrädare för verksamheten ska ha genomfört och blivit godkänd på ett kunskapsprov. Det ges möjlighet att göra provet tre gånger. Efter tre misslyckade försök anses företrädaren inte ha de kunskaper som krävs enligt alkohollagen för att kunna beviljas ett serveringstillstånd. 


  • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är undantaget från kravet på att genomföra kunskapsprov.


Riktlinjer

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för handläggningen av serveringstillstånd.