Förenklad bild av Vännäs kommun

Fakta om Vännäs kommun

Lyssna

Vännäs kommuns 534 kvadratkilometer gör oss till den till ytan minsta av Västerbottens kommuner och med knappt 8 700 invånare till den fjärde största i fråga om befolkning.

Geografi och demografi

Vännäs kommun ligger i Västerbottens län, ca 30 km väster om Umeå. Kommunen är med 534 km2 till ytan Västerbottens minsta kommun, och med ca. 8700 invånare den fjärde största kommunen i fråga om befolkning. Ungefär 10 % av kommunens yta brukas som åkermark och 70% som produktiv skogsmark. Kommunen ligger mellan inlandets fjäll- och skogsområde och Umeås kustområde. Det finns åtta naturreservat i kommunen: Brånsjön, Kronberget, Långsjöberget, Rävahidalen, Starrberget, Trinnan, Vinbäck och Vännforsen.

Ungefär 68 % av befolkningen är bosatta i de två tätorterna Vännäs och Vännäsby, medan 32 % bor i byarna på landsbygden. Sedan 2010 har antalet medborgare i kommunen ökat med mellan 30-60 personer per år (fakta från 2016). Drygt halva befolkningen är under 45 år och närmare en fjärdedel är yngre än 20 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika i de olika åldersgrupperna. Männen är något överrepresenterade i åldrarna 0-24 år och 45-64 år, medan det är fler kvinnor i åldrarna 25-44 år samt 80 år och äldre.

Arbetstillfällen

Traditionellt har den järnvägsanknutna verksamheten dominerat sysselsättningen i kommunen, men denna har kraftigt minskat under de senaste åren. Vännäs kommun har i dag en mer varierad arbetsmarknad, även om den offentliga sektorn dominerar bilden. Den offentliga sektorn sysselsätter ca. 40% av dagbefolkningen, främst inom sjukvård, omsorg och utbildningsverksamheten. Näst största sektorn är tjänstesektorn som omfattar företagstjänster och handel och sysselsätter sammanlagt 15% av befolkningen.

I kommunen finns 830 registrerade företag. Av dessa är 75% enmansföretagare och bara 0,5% av företagen har fler än 50 anställda. Byggtjänster och tillverkningsindustri samt transportsektorn sysselsätter ca. 11 % vardera. Jord- och skogsbruk svarar för 4 %. Arbetslösheten låg under det första kvartalet 2015 på 5 %.

Kommunala verksamheter

Vännäs kommun har ca. 1200 (2015) anställda vilket även inkluderar timanställda och förtroendevalda. Den kommunala verksamheten består av fem förvaltningar:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kommunledningskontoret
  • Liljaskolan
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Vård - och omsorgsförvaltningen


Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) erbjuder verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, kultur, bibliotek, biograf och musikskola. Förvaltningen har ca. 350 anställda, ca. 1000 elever i grundskolan och ca. 430 barn inom förskola/pedagogisk omsorg.

Kommunledningskontoret (KLK) fungerar som administrativ stödfunktion för kommunens förvaltningar samt tillhandahåller service till medborgarna. Förvaltningen är indelad i kansli, personal- och löneavdelning, ekonomiavdelning, näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning, IT-avdelning och ungdoms- och fritidsavdelning. Några arbetsområden är integration, kollektivtrafik, krisberedskap, näringslivsfrågor och upphandling.

Liljaskolan (LS) är kommunens gymnasieskola som även bedriver vuxenutbildning. Skolan erbjuder 12 nationella gymnasieprogram med tillval inom bland annat idrott, friluftsliv, räddningstjänst och akutsjukvård. Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildningar inom inriktningarna transport, anläggningsmaskiner och omvårdnad. Liljaskolan bedrivs som en kommunal resultatenhet, vilket innebär att skolan inte får några kommunala anslag, utan verksamheten ska bära sig själv genom avgifter från elevernas hemkommuner. Gymnasieskolan har ungefär 170 anställda och 1000 elever.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har ca. 110 anställda inom fastighetsavdelning, gatuavdelning, renhållningsavdelning, kostavdelning, miljö- och byggavdelning samt räddningstjänst. Fastighetsavdelningen förvaltar ca 90 000 m2 lokalyta, varav 80 000 m2 i kommunens egna fastigheter. Gatu- och renhållningsavdelningarna ansvarar för kommunens gator och vägar, lekplatser, parker, VA-verk, avfallshantering, återvinning samt teknisk service. Kostavdelningen försörjer elever vid grundskola och gymnasieskola samt boenden inom vård och omsorg med mat. Räddningstjänsten i Vännäs är en deltidskår. Vännäs, Bjurholms och Nordmalings kommuner har avtal om gemensam räddningschef i beredskap. Vännäs och Bjurholms kommuner har avtal om gemensam räddningschef och ställföreträdande räddningschef, och Bjurholm köper tjänsten av Vännäs. Service av materiel och fordon ingår också.

Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) har ca. 500 anställda och verksamheten är organiserad i tre avdelningar: individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt en stabsfunktion med gemensamma resurser. Verksamheten syftar till att erbjuda stöd och behandling samt vård- och omsorg för medborgarna i kommunen. Förvaltningen genomför insatser för ca. 500 brukare/klienter.

Kommunala bolag

2015 påbörjade det kommunala bostadsbolaget Vännäs Fastigheter AB sin verksamhet i Vännäs. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt Tväråbäck och förvaltar ca. 400 lägenheter med hyresrätt.

Umeåregionen

Vännäs kommun bedriver samverkan inom Umeåregionen tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Örnsköldsvik med syfte att främja näringsliv och tillväxt, samt för att skapa förutsättningar för bra livsvillkor och samhällsservice i regionen. Samverkan sker bland annat inom områden som krisberedskap, räddningstjänst, flyktingmottagning, kollektivtrafik, vindkraft och turism. Läs mer om Umeåregionen här >>

Kontaktperson: Karolina Johansson