Avgifter och regler

Lyssna

Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen såväl den kommunala som den som drivs i alternativ regi.

Riksdagen har ändrat i förordning 2001:160 vilket innebär att från och med 1 juli 2015 är inkomsttaket indexerat. Skolverket har fastställt nya avgiftsnivåer. Från och med januari 2021 är inkomsttaket 50 340 kr.

Barnomsorgsavgift

Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum, vilket innebär att även inskolningsperioden debiteras fullt ut. Maxtaxan är inte kopplad till vistelsetid utan det är endast bruttoinkomsten som är avgörande för avgiftens storlek.

Inkomsttaket är från 1 januari 2020 är 49 280 kr. För ensamstående hälften av beloppen. Meddela oss din inkomst.

Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.


Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola                                                                      

  • Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1510 kr
  • Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 1007 kr
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kr
  • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka

För 3-5 åringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller 3 år.

3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka och inte under skolornas lov betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.


Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

  • Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst  1007 kr
  • Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst  503 kr
  • Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst  503 kr
  • Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift för skolbarn endast inskrivna under skollov

Skolbarn som beviljats lovplats debiteras med 100 kr per barn och närvarodag, max 1.000 kr för en månad.


Övergång till skolbarnsomsorgstaxan

Första augusti sker övergång till denna taxa för de barn som under året fyller 6 år.
 

Barn i behov av särskilt stöd

Efter särskild prövning (Skollagen 8 kap. 5 §, 7 § och 14 § andra stycket, 14 kap. 5 § och 6 § samt 25 kap 2 §) kan barn i behov av särskilt stöd beredas barnomsorg/fritidshemsplats även om det inte finns något omsorgsbehov.

Barn 1-5 år i behov av särskilt stöd, efter särskilt beslut enligt ovanstående, erhåller en reducering med 1 % av inkomsten utifrån aktuell inkomstuppgift. Om platsen enbart disponeras upp till 15 tim/vecka eller 525 timmar per år (Skollagen 2 a kap 9§, 10§) utgår ingen avgift under den period som beslutet gäller.

Meddela oss din inkomst.

Avgifter och regler 2021 som .pdf (öppnas i nytt fönster).

Avgifter och regler 2020 som .pdf (öppnas i nytt fönster).

Inkomsttaket är från 1 januari 2020 är 49 280 kr. För ensamstående hälften av beloppen. Meddela oss din inkomst.

Barnomsorgsavgifter tas ut tolv månader per år.

Barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare m m) och förskola                                                                       )

Barn nr 1: 3 % av inkomsten dock högst 1478 kr
Barn nr 2: 2 % av inkomsten dock högst 986 kr
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst 493 kr
Barn nr 4 och fler: ingen avgift

Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Allmän förskola för 3-5 åringar 15 tim/vecka)

För 3-5 åringar minskas avgiften med 25 procent med anledning av rätten till Allmän förskola. Detta gäller från 1 augusti det år då barnet fyller 3 år.

3-5 åringar som endast deltar i allmän förskola 15 tim/vecka och inte under skolornas lov betalar ingen avgift. Förutsatt att detta meddelats till barnomsorgsplacerare i god tid.

Barn 6-13 år placerade i skolbarnomsorg (fritidshem)

Barn nr 1: 2 % av inkomsten dock högst  986 kr
Barn nr 2: 1 % av inkomsten dock högst  493 kr
Barn nr 3: 1 % av inkomsten dock högst  493 kr
Barn nr 4 och fler: ingen avgift
Yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Avgift för skolbarn endast inskrivna under skollov

Skolbarn som beviljats lovplats debiteras med 100 kr per barn och närvarodag, max 1.000 kr för en månad.

Kontaktperson: Kim Holmberg