Anmälan om värmepump

Lyssna

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste en sådan värmepump anmälas till plan- och miljönämnden.

Regler för bergvärmepump

Avstånd till andra borrhål

En bergvärmepump bygger på att värmen tas från berget. Marken kommer då att gradvis kylas ner runt borrhålet. Värmepumpar som är alltför tätt placerade stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet vara minst 20 meter mellan borrhålen. Om du har möjlighet att placera borrhålet minst 10 meter från din fastighetsgräns, kan det också bidra till att miljö- och byggavdelningen  kan behandla din ansökan snabbare.

Om du behöver borra närmare än 10 meter från fastighetsgräns krävs grannfastighetsägarens medgivande.

Borra inte nära vattenbrunnar och avlopp

Ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i vattenbrunnarna i närheten. Det kan till exempel hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till vattenbrunnarna. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära vattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Borrhålet bör placerar minst 30 meter från borrade vattenbrunnar och 20 meter från grävda vattenbrunnar. Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30meter.

Bifoga en karta till din ansökan

När du ansöker om tillstånd ska du bifoga en skalenlig karta, där du ska markera var borrhålet ska placeras, eventuella vattenbrunnar och avloppsanläggningar i närheten av borrhålet. Finns det andra bergvärmeborrhål i området ska även dessa markeras ut på kartan. Om du saknar karta kontakta oss på miljö- och byggavdelningen för hjälp.

Dett ska du markera på kartan:

  • Markera borrhål, och numrera borrhålen om de är  flera.
  • Rita ut borrhålets start- och slutpunkt om hålet är vinklat.
  • Märk ut vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från planerat borrhål.
  • Märk ut vatten- och avloppsledningar samt teleledningar inom området (kan fås via https://www.ledningskollen.se/)
  • Märk ut andra borrhål för  bergvärme inom 20 meter från planerat borrhål.

Statens geologiska undersökning har tagit fram en vägledning för att borra brunn, NORMBRUNN 2016.

Om du installerar en värmepump utan att den är anmäld kan du få betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Anmälningsblankett och grannmedgivande

Vi jobbar på att skapa en e-tjänst för anmälning om värmepump. Så länge finns följande blanketter. Du kan både skriva ut dem själv eller få dem skickade till dig. Kontakta i så fall Miljö- och byggavdelningen.

 

För luftvärmepump krävs inget tillstånd men tänk på placeringen

I Vännäs får du installera luftvärmepump utan att söka tillstånd. Men tänk på att placera pumpen så att en inte bullrar och orsakar klagomål från grannarna. Miljö- och hälsoskyddavdelningen får en del klagomål på störande buller från värmepumpar. Om vi anser att klagomålen är befogade kan vi kräva åtgärder för att minska störningen.

Om du har frågor

Har du frågor om anmälan för  värme från berg, jord eller vatten kontakta miljö- och byggavdelningen tel. (växel) 0935-140 00.

Kontaktperson: Pernilla Arvidsson