Kommunens kvalitet i korthet, KKik

Lyssna

SKL gör årligen undersökningar (höst) av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet med Kommunens Kvalitet i korthet är att:

  • kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • kommunen vill föra en dialog kring resultaten med medborgarna
  • använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

Resultatrapport från Kommunens Kvalitet i korthet (KKik) 2011

Kommentar till resultaten från 2010 för Vännäs

(OBS! Mätningarna görs på hösten och på våren året efter publiceras resultaten)

Mätningen genomfördes hösten 2010. Samtliga kommuner mäter alla frågor/mått på samma sätt. Utifrån resultatet kan vi konstatera att det finns områden där Vännäs kommun har ett bra resultat, men det finns också områden som bör utvecklas.

Några av de områden där vi har högre resultat än medelresultatet av alla kommuner som deltog är bland annat;

• Bemötande
• Behörighet till gymnasiet
• Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen

Några av områdena där Vännäs kommun har ett lägre resultat än medelresultatet av samtliga kommuner är bland annat;

• Tillgänglighet (dvs. svarstider när medborgaren skickar e-post till kommunen för att ställa en enkel fråga)
• Bibliotekens öppettider utöver normaltid 8-17

Undersökningen kommer att genomföras årligen för att vi ska kunna följa utvecklingen från år till år. De områden där vi har lågt resultat kommer att undersökas närmare för eventuella åtgärdsplaner. Ett område som kommer prioriteras är kommunens svarstider på e-post. Undersökningen ger oss en möjlighet att jämföra Vännäs kommuns resultat med andra kommuners resultat. På så sätt får vi bra insikt i områden där vi måste utveckla vårt arbete för att nå bättre resultat. Resultatet av undersökningen används bland annat som ett underlag i budgetarbetet. Det är också ett material som ska användas i förvaltningarnas verksamhetsplanering.

Kontaktperson: Karolina Johansson