Kommunens krisorganisation

Vännäs kommuns krisledningsorganisation består av två nivåer som kan aktiveras när en situation kräver extra insatser och resurser för dess hantering, stab eller krisledningsorganisation.

Krisledningsgruppen

I en krissituation ansvarar Vännäs kommuns krisledningsgrupp för att leda verksamheten, att inrikta, samordna och prioritera insatser och resurser samt att, om krisledningsnämnden är aktiverad, understödja och bistå denna.
I krisledningsgruppens uppgifter ingår bl.a. att:

 • upprätta lägesbild samt en prognos för tänkbar händelseutveckling/konsekvensanalys
 • analysera insatsbehov och prioritera åtgärder (behovsanalys)
 • anskaffa nödvändiga resurser
 • ansvara för att alla beslut når berörda aktörer
 • samverka med berörda myndigheter, företag och organisationer
 • arbeta med uppföljning, återrapportering och dokumentation

Krisledningsstaben

Staben fungerar som rådgivande för inriktningen och är en användbart hjälpmedel när en händelser inte kräver krisledningsnämnd men kan behöva hanteras kommungemensamt.

Staben består av de medarbetare som behövs för att hantera den aktuella situationen. Det innebär att staben i vissa situationer kan bestå av ett fåtal medlemmar och i andra situationer växa till en stor arbetsgrupp. Det innebär också att staben kan ha olika uppgifter och fokus i olika situationer.

Krisledningsnämnden

I Vännäs kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig beroende på den extraordinära händelsens art och omfattning.

I krisledningsnämndens uppgifter ingår bl.a. att:

 • tolka kommunens roll
 • representera kommunens politiska ledning
 • fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioritetsbeslut som krävs
 • besluta om ekonomiska frågor som ligger utanför ordinarie budgetering
 • fatta beslut om eventuellt sänkt servicenivå inom olika delar av
 • kommunensverksamhet med anledning av händelsen
 • ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länsstyrelsen.