Krishjälp från POSOM

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. I Vännäs kommun finns en POSOM-grupp, bestående av ett antal stödpersoner samt en ledningsgrupp med representanter från bl.a. vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, landstinget, blåljusmyndigheter och trossamfund.

Vad är en POSOM-grupp?

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. POSOM-gruppens främsta uppgift är att ta hand om drabbade personer utan fysiska skador och andra indirekt inblandade personer som visar stark oro vid en olycka eller katastrof, t.ex. anhöriga och kamrater. POSOM-organisationen träder in då samhällets övriga resurser inte räcker till. POSOM-gruppen i Vännäs kommun består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

Vad gör en stödperson?

En stödperson är med och upprättar och arbetar i ett stödcentrum dit fysiskt oskadade, anhöriga, kamrater m.fl. kan söka sig vid en stor katastrof eller olycka. Vid en mindre olycka, då det saknas stödcentrum, kan stödpersoner finnas till hands på annan plats, t.ex. i en skola eller i ett hem.

Hur aktiveras POSOM-gruppen?

POSOM aktiveras av räddningsledaren, krisledningen eller av SOS-alarm på eget initiativ, t.ex. efter kontakt med POSOM-organisation eller myndighet på annan ort.

Om du själv behöver komma i kontakt med POSOM-gruppen i en krissituation, kontakta SOS Alarm genom att ringa 112.